fizyka.biz
Wersja strony na telefon

Strona na telefon

Zastosowanie modelu gazu doskonałego

Energia cząsteczki gazu doskonałego

Układ dwóch ciał

Środek masy układu Ziemia-Księzyc.Wersja na telefon

Środek masy układu Ziemia-Księzyc.Wersja na komputer

Zadania z mechaniki - ruch i jego zmiana

Mechanika - spis zadań .Wersja na telefon

Zadanie

Obliczyć wartość siły grawitacyjnego oddziaływania między Ziemią a Księżycem.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała - Zadanie 1

Ciało punktowe porusza się z ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem 2 m/s2. Po upływie jednej sekundy ciało uzyskało prędkość 6 m/s.

Jaka była prędkość ruchu ciała na początku pomiaru czasu?

Rozwiązanie zadania

Zadanie - ruch po okręgu

Samochód o masie 1000 kg jedzie po płaskim zakręcie o promieniu 200 m i pokonuje 1/4 okręgu.

Obliczyć:
siłę dośrodkową,
przyspieszenie dośrodkowe,
czas ruchu na zakręcie,
prędkość kątową,
drogę na zakręcie
i współczynnik tarcia kół o podłoże. Rozwiązania

Zadanie 140 - kinematyka

Z lufy sztucera o długości l=64 cm wylatuje pocisk uzyskując prędkość v=600 m/s.
1) Jak długo pocisk poruszał się w lufie?
2) Jakie było przyspieszenie pocisku?
rozwiązanie zadania

Zadanie 149

Ruch ciała na równi - wersja na telefon

Ruch ciała na równi - wersja na komputer

Zadanie 571

Traktor jechał po prostoliniowej drodze ze stałą prędkością v1 w ciągu czasu t1, a następnie w tę samą stronę przez czas t2 ze stałą prędkością v2.

Obliczyć prędkość średnią traktora na całej trasie więcej

Obliczyć długość fali światła wywołującej zjawisko fotoelektryczne dla cezu Wzory i obliczenia
Wzory i obliczenia - wersja na telefon

Obliczyć energię emitowaną przez Słońce formie promieniowania elektromagnetycznego Energia emitowana przez Słońce
wersja na telefon

Ciało o znikomych rozmiarach porusza się po ustalonym torze.
W chwili początkowej zarejestrowano przebytą drogę 3,1 m i prędkość początkową 2,3 m/s.
Dalej ciało poruszało się ruchem przyspieszonym ze stałą wartością przyspieszenia 1,3 m/s2 zwróconym stale w stronę ruchu ciała.
Stosując model ruchu punktu materialnego obliczyć drogę przebytą przez ciało w ciągu czasu 3,8 s.

Ciało punktowe porusza się po ustalonym torze ze stałym przyspieszeniem Dokładność obliczeń  wersja na telefon

Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) 1000 kg jedzie z prędkością 108 km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi 300 m.
Obliczyć A) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).
B) Obliczyć średnią siłę hamującą.
C) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu.
D) Obliczyć czas hamowania, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym

Ciało na równi pochyłej w jednorodnym, stałym polu grawitacyjnym równia pochyła

Obliczanie prędkości końcowej, prędkości początkowej przyspieszenia i czasu ruchu

Obliczyć prędkość ciała w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym, gdy znana jest prędkość początkowa, przyspieszenie i czas ruchu.
Obliczenia i wyjaśnienia    wersja na telefon    wersja na komputer

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.
Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.
Obliczyć prędkość prądu rzeki u (względem brzegu) i prędkość łódki względem wody v (na "stojącej" wodzie).

Obliczyć prędkość prądu rzeki...

Najczęstszym zjawiskiem fizycznym jest ruch ciał. Opisem ruchu i wyjaśnianiem własności ruchu zajmuje się mechanika.

Mechanika - spis zadań -Wersja na telefon

Wiele jąder atomowych jest nietrwałych i rozpadają się one. Przykładem są jądra izotopów sodu.

Rozpady promieniotwórcze izotopów sodu

wersja na telefon

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną. Wyprowadzić zależności (wzory) na wielkości charakteryzujące ten ruch.
Drgania proste - komputer Drgania proste - wersja na telefon

Spis wzorów z fizyki

Satelita geostacjonarny "wisi" stale nad tym samym punktem Ziemi. Jak obliczyć promień orbity tego satelity? więcej Rozwiązane zadania z mechaniki - kinematyka i dynamika

(4kB) ruch jednostajny po okr馵
  ruch jednostajny po okręgu

 Ruch po okręgu  Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzujące ruch po okręgu

Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Schematy rozpadów promieniotwórczych
Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

rozpad promieniotwórczy trytu (wodoru3)

Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Rozpady promieniotwórcze jądra atomowego

Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Schematy rozpadów promieniotwórczych jąder atomowych

rozpad alfa rozpad beta minus
rozpad beta plus rozpad gamma

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Hydrostatyka - podstawowe wzory

Optyka geometryczna - podstawowe wzory z objaśnieniami symboli

Termodynamika - podstawowe wzory

Szczególna teoria względności

Elektrony swobodne w metalu zastosowanie termodynamiki do opisu własności ruchu elektronów

Ruch elektronów w polu elektrycznym obliczenia klasyczne i relatywistyczne

Dynamika relatywistyczna - zależność między pędem a energią

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - przykłady obliczeń

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie prędkości początkowej, prędkości końcowej, przyspieszenia, czasu ruchu - przykład

Najmniejszą porcję promieniowania elektromagnetycznego nazywany fotonem.

Foton to inaczej kwant energii promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej).

Energia fotonu ma wartość zależną wprost proporcjonalnie od częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej)

Wartość energii fotonu obliczamy mnożąc stałą Plancka przez częstotliwość fali elektromagnetycznej.

Obliczanie energii fotonu, pędu fotonu i częstotliwości.

Przykłady obliczania szybkości (wartości prędkości w ruchu jednowymiarowym

Przykłady obliczania prędkości ciał Jak ustalamy dokładność końcowego wyniku?

Foton jako najmniejsza porcja energii fali elektromagnetycznej - wzory

Obliczyć oporność elektryczną drutu o znanej długości l i polu przekroju poprzecznego S

Schematy rozpadów promieniotwórczych Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Chemia szkolna - równania reakcji zobojętniania kwasów

Spisy zadań

wersja strony na telefon

Prędkość łódki w dół rzeki ...

Ruch - wzory - definicje

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis wersja na telefon

Fizyka - ogółnie

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka - spis

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

Gaz doskonały spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań