Powrót do strony głównej


Powrót do strony głównej


Zadanie

Masa Ziemi jest równa około 6,0 razy 1024 kilogramów. Okres obrotu Ziemi jest równy 24 godziny..

Satelita geostacjonarny obiega środek Ziemi w ciągu 24 godzin. Oznacza to, że "wisi" on nad każdym punktem Ziemi w tej samej pozycji.

Stała grawitacji G jest równa 6,67 razy 10-11 niutonów razy metr do kwadratu i podzielić przez kilogram do kwadratu.

(21kB)Wyniki końcowe przedstawić w formie zalezności zawierających dane z zadania. Nie korzystać z wyników liczbowych pośrednich.
(21kB)

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

(29kB) (60kB)

  2013-04-10


Powrót do strony głównej