Strona główna na telefon

logo

Obliczyć długość fali światła wywołującej zjawisko fotoelektryczne dla cezu Zjawisko fotoelektryczne   
Zjawisko fotoelektryczne - wersja na telefon

Słońce emituje energię przede wszystkim w formie promieniowania elektromagnetycznego Energia emitowana przez Słońce   wersja na telefon

Ciało punktowe porusza się po ustalonym torze ze stałym przyspieszeniem  Wersja na telefon

Ciało punktowe porusza się po ustalonym torze ze stałym przyspieszeniem Dokładność obliczeń  wersja na telefon

Ciało porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym

Ciało na równi pochyłej w jednorodnym, stałym polu grawitacyjnym równia pochyła

Obliczanie prędkości końcowej, prędkości początkowej przyspieszenia i czasu ruchu.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony   wersja na telefon

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.

Obliczyć prędkość prądu rzeki...

Mechanika - spis zadań -Wersja na telefon

Wiele jąder atomowych jest nietrwałych i rozpadają się one. Przykładem są jądra izotopów sodu.

Rozpady promieniotwórcze izotopów sodu

wersja na telefon

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną. Wyprowadzić zależności (wzory) na wielkości charakteryzujące ten ruch.
Drgania proste - komputer Drgania proste - wersja na telefon

Spis wzorów z fizyki

Satelita geostacjonarny "wisi" stale nad tym samym punktem Ziemi. Jak obliczyć promień orbity tego satelity? więcej Rozwiązane zadania z mechaniki - kinematyka i dynamika

(4kB) ruch jednostajny po okr馵
  ruch jednostajny po okręgu

 Ruch po okręgu  Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzujące ruch po okręgu

Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Schematy rozpadów promieniotwórczych
Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

rozpad promieniotwórczy trytu (wodoru3)

Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Rozpady promieniotwórcze - przykład reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Rozpady promieniotwórcze jądra atomowego

Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Schematy rozpadów promieniotwórczych jąder atomowych

rozpad alfa rozpad beta minus
rozpad beta plus rozpad gamma

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Hydrostatyka - podstawowe wzory

Optyka geometryczna - podstawowe wzory z objaśnieniami symboli

Termodynamika - podstawowe wzory

Szczególna teoria względności

Elektrony swobodne w metalu zastosowanie termodynamiki do opisu własności ruchu elektronów

Ruch elektronów w polu elektrycznym obliczenia klasyczne i relatywistyczne

Dynamika relatywistyczna - zależność między pędem a energią

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - przykłady obliczeń

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie prędkości początkowej, prędkości końcowej, przyspieszenia, czasu ruchu - przykład

Najmniejszą porcję promieniowania elektromagnetycznego nazywany fotonem.

Foton to inaczej kwant energii promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej).

Energia fotonu ma wartość zależną wprost proporcjonalnie od częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej)

Wartość energii fotonu obliczamy mnożąc stałą Plancka przez częstotliwość fali elektromagnetycznej.

Obliczanie energii fotonu, pędu fotonu i częstotliwości.

Przykłady obliczania szybkości (wartości prędkości w ruchu jednowymiarowym

Przykłady obliczania prędkości ciał Jak ustalamy dokładność końcowego wyniku?

Foton jako najmniejsza porcja energii fali elektromagnetycznej - wzory

Obliczyć oporność elektryczną drutu o znanej długości l i polu przekroju poprzecznego S

Schematy rozpadów promieniotwórczych Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Chemia szkolna - równania reakcji zobojętniania kwasów

Gaz doskonały spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań