Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Mechanika. grawitacja. Siła wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego Ziemii i Księżyca

Zadanie

Obliczyć wartość siły grawitacyjnego oddziaływania między Ziemią a Księżycem.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Wartość siły

"Jeżeli człowiek ślepy szuka ognia, to znaczy, że go już znalazł."
Antoine de Saint Exupery

Do obliczeń zastosujemy prawo powszechnej grawitacji Newtona w wersji skalarnej (dla mas punktowych lub kulistych o symetrycznym rozkładzie gęstości materii).

grawitacja, prawo grawitacji w postaci skalarnej, wielkości występujące w prawie, jednostki wielkości

G - to symbol stałej grawitacji

M, m - to symbole oddziałujących ze sobą mas (ciał)
r - odległości między środkami ciał

Prawo powszechnej grawitacji w formie przedstawionej obok możemy stosować po uwzględnieniue następujących założeń:
- ciała są punktowe - w praktyce mają bardzo małe rozmiary w porównaniu z odległością między nimi.
- ciała względem siebie spoczywają

Po podstawieniu danych liczbowych ze strony poprzedniej oraz po uwzględnieniu jednostek w danych - wynik będzie wyrażony w niutonach

Pamiętajmy o podniesieniu do kwadratu całego wyrażenia przedstawiającego odległość Ziemia - Księżyc.

Odległość Księżyca od Ziemi przedstawiona została w postaci iloczynu liczby dziesiętnej i potęgi liczby 10 - zapis liczby tzw. naukowy

grawitacja, podstawienie danych do prawa grawitacji

po uporządkowaniu

Wartość siły

i końcowy wynik

grawitacja, uporządkowanie liczb w wyrażeniu na siłę

Podstawiamy dane liczbowe. W wyrażeniu nie ma innych działań oprócz mnożenia i dzielenia. Korzystamy więc z prawa łączności mnożenia i z prawa przemienności mnożenia. Grupujemy osobno liczby różne od dziesiątki. Osobno grupujemy potęgi dziesiątki.

Wynik otrzymamy w niutonach - to sprawdziliśmy wcześniej.

grawitacja, końcowy wynik - wartość siły

Jak wielka jest ta siła!

Powrót do zadania


Same liczby niewiele mówią.
Można otrzymaną wartość siły porównać np. z siłą, jaką można uzyskać od pracującego silnika samochodu, np. 2000N.

Oznacza to, że do uzyskania obliczonej siły trzeba 100 miliardów miliardów samochodów!

Inne teksty i zadania z grawitacji, ruchu planet wokół Słońca

Orbita kołowa. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna.

Wartość natężenia pola grawitacyjnego

Masa Ziemi. Gęstość Ziemi.

Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji.

Prawo powszechnej grawitacji

POWRÓT DO "MECHANIKI"

Obliczenia

grawitacja, końcowy wynik - wartość siły, obliczenia pomocnicze

Wykładniki potęgi dziesiątek dodajemy

Wynik działań na liczbach różnych od dziesiątki przybliżamy do trzech cyfr znaczących - tyle było cyfr znaczących w danych.


Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2014-09-23/2Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt