Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne było jednym z ważniejszych zjawisk, które doprowadziły do powstania nowej teorii budowy atomu.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne daje się wyjaśnić, gdy uwzględnimy kwantową naturę światła.

Za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego Albert Einstein otrzymał nagrodę Nobla.

Uwzględnienie kwantowej natury światła i zasady zachowania energii doprowadziło do uzyskania prostego wzoru, w którym energia kwantu światła jest równa sumie pracy wyjścia elektronu z powierzchni metalu i energii kinetycznej elektronu.

Atom. Foton. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zadanie

Obliczyć długość światła (graniczną) wywołującą zjawisko fotoelektryczne dla cezu.

1. Stałe

2. Wynik końcowy

3. Stała do obliczeń

4. Podstawienie do wzoru

5. Praca wyjścia w dżulach

6. Długość graniczna fali światła

1. Stałe

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, wartości stałych fizycznych

Stała Plancka - podstawowa stała mikroświata

Prędkość światła w próżni - uniwersalna stała fizyczna

Elektronowolt - ważna jednostka energii w fizyce mikroświata

Powrót na początek strony

2. Wynik końcowy


Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, wzór na graniczną długość fali, wartość graniczana długości fali
Powrót na początek strony

3. Stała do obliczeń


Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, stała równa iloczynowi stałej Plancka i prędkości światła w próżni

Pomocnicza stała do obliczeń - dla ułatwienia obliczeń.

Przxybliżona wartość tej stałej to 20 razy 10-26 bardzo ułatwia szybkie obliczenia przyblizone.

Jednostką nowej stałej jest dżul razy metr.

Powrót na początek strony

4. Podstawienie do wzoru


Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - obliczenie długości granicznej fali światła

Wynik końcowy obliczamy jako iloraz dwóch liczb - długość fali wyjdzie w metrach

Wynik końcowy przedstawimy w nanometrach - metry są zbyt wielką jednostką.

Jeden nanometr jest równy miliardowej części metra.

Powrót na początek strony

5. Praca wyjścia w dżulach


Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - praca wyjścia dla cezu, przeliczenie na dżule

Wartośc pracy wyjścia elektronu z powierzchni metalu podaje się w tablicach w elektronowoltach. Do obliczenia długości fali światła musimy przeliczyc ją na dżule.

Powrót na początek strony

6. Długość graniczna fali światła

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - obliczenie wartości długości fali światła dla zjawiska fotoektrycznego

Obliczenia wartości długości fali świetlnej wywołującej efekt fotoelektryczny w cezie.

Długość światła wywołującego zjawisko fotoelektryczne w cezie znajduje się w zakresie światła widzialnego.

Powrót na początek stronyBudowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

 2012-11-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność


Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt