0012. Nukleony i elektron

Strona na telefon

Nukleony i elektron

"Skoro dokładność, z jaką możemy znać wielkości opisujące elektron jest ograniczona, to również ograniczona jest możliwość przewidywania jego przyszłych losów."
Andrzej Kajetan Wróblewski

Atom i jądro atomowe

Każdy atom zbudowany jest z jądra atomowego i krążących wokół niego elektronów.

Jądro atomowe zbudowane jest z nukleonów.

Prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym.

Masa elektronu jest około 1800 razy mniejsza niż masa nukleonu (protonu lub neutronu). Elektrony krążą wokół jądra pod wpływem sił elektrycznych wzajemnego oddziaływania protonów i elektronów.

W skład jądra atomowego wchodzą nukleony: protony i neutrony.

Elektrony mają ładunek ujemny -e a protony ładunek dodatni e. Na zewnątrz atom wykazuje ładunek zero - ładunki protonów i elektronów znoszą się.

 e=1,60 ⋅10-19C - ładunek elementarny (wartość przybliżona).

Nukleony: proton, neutron

Protony i neutrony mają wspólną nazwę - nukleony. Proton i neutron różnią się m. in. masą i ładunkiem elektrycznym. Proton ma łądunek dodatni, neutron nie ma ładunku elektrycznego.

masa protonu

 mp=1,007276u=1,672623 ⋅10-27 kg

masa neutronu

 mn=1,0086649u=1,674929 ⋅10-27 kg

masa elektronu

 me=0,000548580u=9,10939 ⋅10-31 kg

Ważną jednostką masy w świecie atomowym jest atomowa jednostka masy - unit
u=1,66054 ⋅10-27kg

Dane wg H. Wapstra and G. Audi Nuclear Physics A595, 4(1995)
za Jan Gaj, Krzysztof Karpierz, Michał Różyczka, Andrzej Szymacha "Fizyka i astronomia,
część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie rozszerzonym.
Akademia WSiP" WSiP Wydanie 1, 2004

Fizyka mikroświata. Podstawy fizyki atomu i jądra atomowego. Fizyka cząstek elementarnych. Podstawy fizyki kwantowej. Zasada nieoznaczoności Heisenberga.

312. Zasada nieoznaczoności Heisenberga

318. Zjawisko fotoelektryczne

POWRÓT DO "ATOMU"

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?