Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Nukleony i elektron

"Skoro dokładność, z jaką możemy znać wielkości opisujące elektron jest ograniczona, to również ograniczona jest możliwość przewidywania jego przyszłych losów."
Andrzej Kajetan Wróblewski

Atom i jądro atomowe

Każdy atom zbudowany jest z jądra atomowego i krążących wokół niego elektronów.

Jšdro atomowe zbudowane jest z nukleonów.

Prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym.

Masa elektronu jest około 1800 razy mniejsza niż masa nukleonu (protonu lub neutronu). Elektrony krążą wokół jądra pod wpływem sił elektrycznych wzajemnego oddziaływania protonów i elektronów.

W skład jądra atomowego wchodzą nukleony: protony i neutrony.

Elektrony mają ładunek ujemny -e a protony ładunek dodatni e. Na zewnątrz atom wykazuje ładunek zero - ładunki protonów i elektronów znoszą się.

 e=1,60 ⋅10-19C - ładunek elementarny (wartoœć przybliżona).

Nukleony: proton, neutron

Protony i neutrony mają wspólną nazwę - nukleony. Proton i neutron różniš się m. in. masš i ładunkiem elektrycznym. Proton ma łšdunek dodatni, neutron nie ma ładunku elektrycznego.

masa protonu

 mp=1,007276u=1,672623 ⋅10-27 kg

masa neutronu

 mn=1,0086649u=1,674929 ⋅10-27 kg

masa elektronu

 me=0,000548580u=9,10939 ⋅10-31 kg

Ważną jednostką masy w świecie atomowym jest atomowa jednostka masy - unit
u=1,66054 ⋅10-27kg

Dane wg H. Wapstra and G. Audi Nuclear Physics A595, 4(1995)
za Jan Gaj, Krzysztof Karpierz, Michał Różyczka, Andrzej Szymacha "Fizyka i astronomia,
część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie rozszerzonym.
Akademia WSiP" WSiP Wydanie 1, 2004

Fizyka mikroświata. Podstawy fizyki atomu i jądra atomowego. Fizyka cząstek elementarnych. Podstawy fizyki kwantowej. Zasada nieoznaczoności Heisenberga.

312. Zasada nieoznaczoności Heisenberga

318. Zjawisko fotoelektryczne

POWRÓT DO "ATOMU"

  2013-01-06Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt