Strona na telefon

244. Względność ruchu

Ruch prostoliniowy ze stałą prędkością. Względność ruchu.

Zadanie

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).

Po jakim czasie t drugi samochód dogoni pierwszy?
W jakiej odległości s od miejscowości A to nastąpi?

Założenia

Oba ruchy odbywają się wzdłuż tej samej trasy. Możemy zastosować zależności (wzory) dla ruchu jednowymiarowego (prostoliniowego) ze stałą szybkością
Inaczej - stosujemy model ruchu jednostajnego prostoliniowego (ruch jednostajny punktu materialnego po linii prostej).

(2kB) drogi obu samochodów

Porównanie obu zależności

da nam czas ruchu od momentu wyjechania pierwszego samochodu.

(3kB) czas ruchu od chwili wyjazdu pierwszego samochodu

Sens założenie o większej szybkości u niż v jest teraz widoczny - jest to warunek istnienia rozwiązania - zgodny z obserwacjami.

Czy wielkość u - v ma fizyczny sens?

Tak - jest to względna prędkość drugiego samochodu względem pierwszego. Jednakże musimy wtedy przyjąć pewne założenia dotyczące ruchu.

Zakładamy tu, że samochody poruszają się wzdłuż prostej w tę samą stronę - ruch prostoliniowy jednostajny obu samochodów.

Każdy z samochodów ma stałą prędkość - stały kierunek, stały zwrot i stałe wartości. Kierunki i zwroty obu prędkości są takie same. Wartości prędkości są różne ale stałe w czasie jazdy.

Podobną zależność można zapisać dla dwóch dowolnych ruchów ale tylko w postaci wektorowej.

Odległość od miejscowości A do miejsca spotkania(6kB) Odległość od miejscowości A do miejsca spotkania

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Fizyka potrzebna

Pierwsza prędkość kosmiczna

Kinematyka - opis ruchu

Spis treści

Dynamika - zadania

Pierwsza prędkość kosmiczna

Porównanie sił elektrostatycznych

Pierwsza prędkość kosmiczna

Zwierciadło wypukłe

Satelita geostacjonarny

Praca w polu grawitacyjnym jednorodnym

Atom - spis prac