Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

24. Światło - zadania

Zjawisko fotoelektryczne - zadania


Zadania o świetle, zjawisku fotoelektrycznym, zjawisku Comptona


Światło w różnych zjawiskach ujawnia różne aspekty swej "świetlnej" natury.

Oprócz własności falowych, światło pokazuje też w wielu zjawiskach naturę korpuskularną.

ATOM, Mechanika,  optyka,  grawitacja,  Elektrostatyka,  Magnetyzm, Prąd elektryczny,   Energia,  Szybkość ruchu,  Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU,  Dynamika,  

"Najcenniejszym przymiotem natury jest jej rozmaitość."

Aleksander Świętochowski


Zadanie 1.


Na siatkę dyfrakcyjną zawierającą N=400 rys na długości x=1mm, pada prostopadle monochromatyczne światło o długości fali λ=0.6μm.

Wyznacz liczbę maksimów dyfrakcyjnych, jakie daje ta siatka.

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 2.


Praca wyjścia elektronów z molibdenu wynosi W. Jaka będzie maksymalna prędkość elektronów wylatujących z powierzchni molibdenu, po oświetleniu jej promieniowaniem o długości fali λ.

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 3.


Energia kinetyczna w atomie wodoru według teorii Bohra wynosi Ekin. Ile wynosi energia całkowita atomu wodoru?

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 4


Foton został rozproszony na nieruchomym elektronie swobodnym pod kątem równym α. Oblicz długość fali fotonu po rozproszeniu.
b) Oblicz pęd fotonu.

a)
optyka falowa, siatka dyfrakcyjna
b)
optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 5.


Jaka część energii fotonu wywołującego efekt fotoelektryczny w metalu o pracy wyjścia W będzie zużyta na pracę wyjścia?
optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 6.


Ciało doskonale czarne ma temperaturę T1. Podczas stygnięcia tego ciała długość zmalała o Δl.
Do jakiej temperatury ostygło to ciało?
optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 7.


Foton promieniowania rentgenowskiego o energii E uległ rozproszeniu na nieruchomym elektronie swobodnym. Długość fali fotonu po rozproszeniu zmieniła się o Δλ/λ=20%.
Oblicz energię kinetyczną.

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 8.

Długofalowa granica zjawiska fotoelektrycznego dla żelaza wynosi λo. Jaka powinna być długość fali, aby prędkość wybitych elektronów wynosiła v.
optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 9.

Fotoelektrony emitowane z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania o częstości f1 zatrzymywane są przez napięcie hamujące U1. Oblicz stałą Plancka h.
optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 10.

Długofalowa granica zjawiska fotoelektrycznego dla rubidu wynosi λo. Jakie powinno być przyłożone napięcia hamujące do elektrod, aby zatrzymać elektrony?
optyka falowa, siatka dyfrakcyjna
Nie znalazłeś tego co szukasz? Skorzystaj z wyszukiwarkiTwoja wyszukiwarka


Zjawisko Comptona

Optyka geometryczna

16. Soczewka cienka - zadanie Zjawisko fotoelektryczne - zadania

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-01Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt