Strona na telefon

24. Światło - zadania

Zjawisko fotoelektryczne - zadania

Zadania o świetle, zjawisku fotoelektrycznym, zjawisku Comptona

Światło w różnych zjawiskach ujawnia różne aspekty swej "świetlnej" natury.

Oprócz własności falowych, światło pokazuje też w wielu zjawiskach naturę korpuskularną.

"Najcenniejszym przymiotem natury jest jej rozmaitość."
Aleksander Świętochowski

Zadanie 1.

Na siatkę dyfrakcyjną zawierającą N=400 rys na długości x=1mm, pada prostopadle monochromatyczne światło o długości fali λ=0.6μm.

Wyznacz liczbę maksimów dyfrakcyjnych, jakie daje ta siatka.

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna
optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 2.

Praca wyjścia elektronów z molibdenu wynosi W. Jaka będzie maksymalna prędkość elektronów wylatujących z powierzchni molibdenu, po oświetleniu jej promieniowaniem o długości fali λ

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 3.

Energia kinetyczna w atomie wodoru według teorii Bohra wynosi Ekin. Ile wynosi energia całkowita atomu wodoru?

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 4

Foton został rozproszony na nieruchomym elektronie swobodnym pod kątem równym α. Oblicz długość fali fotonu po rozproszeniu.
b) Oblicz pęd fotonu.

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

b)

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 5.

Jaka część energii fotonu wywołującego efekt fotoelektryczny w metalu o pracy wyjścia W będzie zużyta na pracę wyjścia?

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 6.

Ciało doskonale czarne ma temperaturę T1. Podczas stygnięcia tego ciała długość zmalała o Δl.
Do jakiej temperatury ostygło to ciało?

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 7.

Foton promieniowania rentgenowskiego o energii E uległ rozproszeniu na nieruchomym elektronie swobodnym. Długość fali fotonu po rozproszeniu zmieniła się o Δλ/λ=20%.
Oblicz energię kinetyczną.

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 8.

Długofalowa granica zjawiska fotoelektrycznego dla żelaza wynosi λo.

Jaka powinna być długość fali, aby prędkość wybitych elektronów wynosiła v.

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 9.

Fotoelektrony emitowane z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania o częstości f1 zatrzymywane są przez napięcie hamujące U1.

Oblicz stałą Plancka h.

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna

Zadanie 10.

Długofalowa granica zjawiska fotoelektrycznego dla rubidu wynosi λo. Jakie powinno być przyłożone napięcia hamujące do elektrod, aby zatrzymać elektrony?

optyka falowa, siatka dyfrakcyjna Zjawisko Comptona

Optyka geometryczna

16. Soczewka cienka - zadanie Zjawisko fotoelektryczne - zadania

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM, Mechanika,  optyka,  grawitacja,  Elektrostatyka,  Magnetyzm, Prąd elektryczny,   Energia,  Szybkość ruchu,  Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU,  Dynamika,