Strona główna na telefon

28. Rozmiary atomów

Jaka jest wielkość atomów?

Rozmiary atomu cyrkonu

Rozmiary atomu tytanu

Rozmiary atomu arsenu i germanu

Atom jest pojęciem pochodzącym ze starożytności. Przypisujemy to pojęcie Grekowi Demokrytowi z Abdery.

Jego pojęcie atomu ma niewiele wspólnego z obecnie rozumianym atomem, ale zasługa jest bezsporna.

O atomach jako o najmniejszych cząstkach materii mówili już starożytni filozofowie. Jednym z nich był Demokryt.

Rozważania te nie były (bo nie mogły być) poparte doświadczeniami i pomiarami. Pierwsze możliwości pomiarów wielkości atomów mogły być dokonane dopiero wtedy, gdy znana była liczba Avogadra.

Liczba określająca ilość cząsteczek w jednym molu dała podstawę do oszacowania rozmiarów atomów.

Pomiary wielkości atomów były możliwe dopiero wtedy, gdy opracowano metody pomiaru odległości między sąsiednimi płaszczyznami w kryształach. Metody te wykorzystywały zjawiska interferencji promieniowania rentgenowskiego.

Koncepcje własności atomów (i cząsteczek) powstawały wcześniej. Jedną z koncepcji przedstawił Izaak Newton.

Newton

"Najmniejsze cząstki materii są ze sobą połączone najsilniejszym przyciąganiem i tworzą większe cząstki o mniejszej wytrzymałości; wiele z tych cząstek łączy się tworząc jeszcze większe i jeszcze słabsze cząstki i tak dalej. W ten sposób powstają rozmaite ciągi cząstek; kończą się one wtedy, gdy powstają największe cząstki, które biorą udział w reakcjach chemicznych i od których zależą kolory ciał naturalnych. Cząstki te łączą się ze sobą tworząc ciała o dostrzegalnej wielkości. Istnieją zatem w przyrodzie czynniki sprawiające, że cząstki bardzo silnie przyciągają się wzajemnie i łączą się ze sobą. Zadaniem filozofii eksperymentalnej jest ich wykrycia."

Steven Weinberg

Sen o teorii ostatecznej

Wydawnictwo ALKAZAR Sp. z o. o.

Warszawa 1994

Powrót na górę strony

"Często powtarzam, że jeżeli możesz zmierzyć to, o czym mówisz oraz opisać to za pomocą liczb, wiesz coś o tym, ale jeżeli nie jesteś w stanie opisać tego za pomocą liczb, twoja wiedza o tym jest niezadowalająca, niezależnie od tego, czego ona dotyczy; jest to zaledwie początek wiedzy, pierwszy krok na szczeblach nauki."

William Thomson lord Kelvin (1824-1907)

Rozmiary atomów wybranych pierwiastków - obliczenia wykonane w oparciu o dane zmierzone pośrednio i założenia teorii kinetyczno-molekularnej

Obliczenia wykonamy dla cyrkonu w stanie stałym

Zakładamy, że atomy:

- przylegają ściśle do siebie

- nie uwzględniamy kształtu atomów

- każdy atom zajmuje identyczny "sześcianik"

- pomijamy wszelkie ruchy (drgania atomów)

rozmiary atomów-1

Powrót na górę strony

Obliczenia wykonamy dla tytanu w stanie stałym

Zakładamy, że atomy:

- przylegają ściśle do siebie

- nie uwzględniamy kształtu atomów

- każdy atom zajmuje identyczny "sześcianik"

- pomijamy wszelkie ruchy (drgania atomów)

rozmiary atomów-02

Obliczenia dla arsenu i germanu dają wyniki zbliżone

rozmiary atomów-03

12. Nukleony i elektron

26. Atom - atomowa budowa materii

51. Atom i jądro atomowe

65. Poziomy energetyczne w atomie wodoru

65. Model atomu wodoru według N. Bohra - obliczenia

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty,

POWRÓT DO "ATOMU"

Powrót na górę strony

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka,      Magnetyzm

Prąd elektryczny,       Energia

Szybkość ruchu,    Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty