Strona na telefon

40. Elektryczność - podstawy

Nauka o elektryczności

Współczesną cywilizację można nazwać cywilizacją elektryczną.

Bez urządzeń elektrycznych trudno wyobrazić sobie współczesne życie.

Nauka o elektryczności jest jedną z podstawowych dziedzin fizyki. Znaczenie elektryczności wykracza daleko poza jej właściwości naukowe, poznawcze. Bez elektryczności, bez rozwiązań elektrycznych nie byłoby obecnej cywilizacji.

Obecnie każdy samochód jest wręcz napakowany urządzeniami elektrycznymi (elektronika sterująca pracą różnych układów samochodu i urządzenia elektryczne wykonawcze).

Podstawą wiedzy potrzebnej dla przeciętnego użytkownika urządzeń elektrycznych jest wiedza o obwodach elektrycznych prądu stałego.

Bez tej wiedzy trudno jest zrozumieć obwody prądu zmiennego częściej spotykane w otoczeniu, w domu, w pracy, w innych sytuacjach.

Praca prądu elektrycznego i opornośćProste zadania i ich rozwiązania znajdziesz na stronach.

Obwód prosty

Obwody proste - jednooczkowe. Oczko to obwód złożony ze źródła napięcia, przewodów (bez oporu) i odbiornika bezindukcyjnego (o stałej oporności omowej).

Prosty obwód elektryczny - zadanie

Obwód złożony

Obwody złożone - trzyoczkowe, bez analizy wykorzystującej drugie prawo Kirchhoffa.

Obwód zawierający dwa odbiorniki połączone równolegle jest obwodem złożonym. Można w nim wyróżnić trzy oczka - dwa ze źródłem napięcia i jeden bez tego źródła.

Złożone obwody elektryczne prądu stałego

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej jako konsekwencja oddziaływania pola magnetycznego na ładunki elektryczne znajdujące się w ruchu

Stały prąd elektryczny - zadania

Stały prąd elektryczny - zadania

85. Rozpad promieniotwórczy

286. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

86. Ćwiczenie kreatywności

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?