Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
Siła elektrodynamiczna

  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Pole magnetyczne

Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Zadanie - siła elektrodynamiczna

W jednorodnym polu magnetycznym B=2 militesle umieszczony jest prostoliniowy przewodnik o długości l=40 cm.

Przez przewodnik płynie stały prąd o natężeniu I=10 amperów.

Obliczyć wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik.

Niech siła wypadkowa działająca na przewodnik będzie równa sile elektrodynamicznej.

Z jakim przyspieszeniem poruszać się będzie przewodnik wykonany z miedzi, jeśli jego promień równy jest 1 milimetr?

Rozwiązanie - spis zagadnień


1. Własności siły elektrodynamicznej
2. Wielkości występujące we wzorze na siłę elektrodynamiczną
3. Wartość siły elektrodynamicznej
4. Warunki kiedy siłą elektrodynamiczna jest równa zero
5. Maksymalna wartość siły elektrodynamicznej
6. Dane z zadania
7. Obliczenie wartości siły elektrodynamicznej.
8. Druga zasdada dynamiki
9. Obliczenie masy drutuj
10. Obliczenie przyspieszenia drutu

Ważne pojęcia

Magnetyzm.
Siła elektrodynamiczna.

Zadanie

W jednorodnym polu magnetycznym umieszczony jest prostoliniowy przewodnik o znanej długości.

Przez przewodnik ten płynie stały prąd o znanym natężeniu.

Obliczyć indukcję pola magnetycznego, jeśli znana jest wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik.

Założyć, że indukcja pola magnetycznego jest prostopadła do pręta.

Rozwiązanie

Wykorzystamy wzór opisujący wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym.

1. Własności siły elektrodynamicznej

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

2. Wielkości występujące we wzorze na siłę elektrodynamiczną

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

3. Wartość siły elektrodynamicznej

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

4. Warunki kiedy siłą elektrodynamiczna jest równa zero

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

5. Maksymalna wartość siły elektrodynamicznej

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

6. Dane z zadania

siła elektrodynamiczna

Indukcja pola magnetycznego - 2 militesle.

Długość przewodnika znajdującego się w polu magnetycznym 0,40 metra.

Natężenie prądu płynącego przez przewodnik 10 amperów.

Powrót na początek strony

7. Obliczenie wartości siły elektrodynamicznej

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

8. Druga zasada dynamiki

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

9. Obliczenie masy drutu

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

10. Obliczenie przyspieszenia drutu

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2014-09-28/4Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt