Strona główna

51. Atom

51. Atom i jądro atomowe

Atom i jądro atomowe

W świecie atomu konieczne jest uwzględnianie zasady nieoznaczoności Heisenberga - nie można jednocześnie wyznaczyć dowolnie dokładnie wartości energii E i chwili czasu t, w której tę energię mierzymy.

Drugą ważną zasadą w mikroświecie jest zasada Pauliego – w atomie dwa elektrony nie mogą jednocześnie przebywać w tym samym stanie, muszą się różnić przynajmniej jedną liczbą kwantową.

Wejście w świat atomu wymaga zmiany sposobu myślenia – nasze wyobrażenia mające Ľródło w świecie makroskopowym są zupełnie nieadekwatne do świata atomu. O tym, że konieczna jest zmiana sposobu opisu atomu świadczą jego rozmiary

Stopień rozdrobnienia materii na atomy świetnie określa liczba Avogadra – liczba atomów (cząsteczek) w jednym molu.

W gazach atomy i cząsteczki mogą się swobodnie przemieszczać, gazy można ściskać – oznacza to, że atomy i cząsteczki nie przylegają do siebie i na każde z nich przypada większa objętość niż każde z nich zajmuje.

Cieczy i ciał stałych nie można ścisnąć w takim stopniu jak gazy.

Oznacza to, że na każdy atom lub cząsteczkę przypada objętość w przybliżeniu równa objętości pojedynczego obiektu. Jest to jedna z metod oszacowania objętości atomu

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?