65. Atom wodoru wedłu Bohra

Strona na telefon

65. Poziomy energetyczne w atomie wodoru

Model atomu Bohra

Model atomu wodoru opracowany przez Nielsa Bohra dał wiele odpowiedzi na pytania zwi±zane z istnieniem linii widmowych atomu wodoru.

Był kapitalnym wkładem do rozwoju analizy spektralnej. Obecnie analiza widmowa jest jednym z ważniejszych sposobów rozpoznawania zawartości pierwiastków i zwi±zków chemicznych w badanej substancji.

Energia elektronu w atomie wodoru

Energia ta ma wartość odpowiednio dla stanu podstawowego n = 1 i dla stanu wzbudzonego o n = 4. Możliwe s± przejścia ze stanu n = 4 bezpośrednio do stanu podstawowego n = 1 i poprzez stany pośrednie n = 3, n = 2

Teraz można obliczyć częstotliwości emitowanych fal elektromagnetycznych lub odpowiednio ich długości

Wyprowadzenie wzorów

Rachunek jednostek - jednostka współczynnika k w prawie Coulomba

Różnice energii między poziomami energetycznym

model atomu Bohra-2

Częstotliwości i długości fal emitowanych przez atom wodoru

model atomu Bohra-3

Inne strony

151. Przyspieszenie grawitacyjne nad powierzchni± Ziemi

152. Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi

153. Przyspieszenie grawitacyjne Ziemi

154. Gaz doskonały - prawo Clapeyrona

Pomoc z matematyki

Rozwi±zane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?