Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie


Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

1018. Hydrostatyka

Hydrostatyka

Hydrostatyka to dział mechaniki zajmujący się cieczami w stanie spoczynku (lub powolnego spokojnego ruchu) poddanych oddziaływaniom różnych sił.

Stosując prawa hydrostatyki pamiętać musimy o nadrzędmości praw dynamik Newtona.

Zakładamy (na ogół), że rozpatrujemy zagadnienie w układzie inercjalnym.

Stan spoczynku ciała oznacza, że wszystkie siły działające na to ciało równoważą się.

Zadanie - hydrostatyka - prawo Archimedesa

Metalową kulę o promieniu R wydrążono wewnątrz, tworząc współśrodkową pustą kulę o promieniu r.

Po wrzuceniu do cieczy kula pływa zanurzona do połowy.

Obliczyć promień wydrążenia r.

Dane
Gęstość kuli - d1.
Gęstość cieczy - d1.
Przyspieszenie ziemskie - g.

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Drewniany sześcian o krawędzi a i o gęstości ro z zamocowanym ciężarkiem stalowym pływa całkowicie zanurzony w wodzie.

Jaka masę ma ciężarek?

Zadanie z prawa Archimedesa

Zadanie - prawo Archimedesa

Ciało o gęstości mniejszej niż gęstość wody pływa w niej częściowo zanurzone.

Jaka część objętości tego ciała jest zanurzona.

Wyprowadzić odpowiednią zależność.

Obliczenia wykonać dla
cieczy o gęstości ρ=1000 kilogramów na metr sześcienny
ciała o gęstości ρ=800 kilogramów na metr sześcienny

Rozwiązanie zadania

Zadanie - prawo Archi medesa

Ciało o masie m=5kg wykonane z żelaza zanurzono do wody.

Jakie będzie wskazanie F siłomierza?

O ile będzie mniejszy ciężar Qw ciała w wodzie niż w powietrzu Qp?

Rozwiązanie zadania

Zadanie - prasa hydrauliczna - prawo Pascala

W prasie hydraulicznej wykorzystujemy prawo Pascala - ciśnienie przyłozone do cieczy rozchodzi się w cieczy we wszystkich kierunkach z achowując tę samą wartość.

Ciśnienie przyłożone do cieczy z zewnątrz rozchodzi się w cieczy we wszystkich kierunkach bez zmiany wartości

Prasa hydrauliczna ma dwa tłoki.

Jeden z nich ma powierzchnię S1=20cm2.

Drugi tłok - większy ma powierzchnię S2=80dm2.

Na tłoku S2 uzyskano udźwig F2=16kN.

Jaki był konieczny nacisk F1 na tłok S1?

Zadanie - prasa hydrauliczna

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2012-12-11


Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt