101. Prawo Coulomba
2021-01-13 19:57

Strona na telefon

101. Prawo Coulomba

Elektrostatyka

Elektromagnetyzm jest jedną z dziedzin fizyki.

Teorię elektromagnetyzmu czasami dzielimy na mniejsze działy:

elektrostatykę - zjawiska elektryczne wywołane przez spoczywające ładunki elektryczne

elektryczność - prąd elektryczny zjawiska fizyczne związane z uporządkowanym ruchem ładunków elektrycznych

magnetyzm

indukcję elektromagnetyczną

fale elektromagnetyczne

Podział ten jest pomocny w początkowej fazie nauki fizyki. Jak każdy podział powoduje szufladkowanie przyrody.

Podstawą do rozwoju nauki o elektryczności było sformułowanie przez Coulomba prawa oddziaływania nieruchomych, punktowych ładunków elektrycznych

Prawo Coulomba mówi, że
wartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch spoczywających punktowych ładunków elektrycznych umieszczonych w próżni lub w jednorodnym elektrycznie ośrodku jest

- proporcjonalna do iloczynu obu ładunków

- odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między tymi ładunkami.

Wytłumaczenie prawa Coulomba

w Wikipedii
Prawo Coulomba w Wikipedii

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia. Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?