Strona na telefon

104. Indukcja elektromagnetyczna - zastosowanie

Prądnice, transformatory - wykorzystanie indukcji elektromagnetycznej

Obecną cywilizację można nazwać cywilizacją elektryczną.

Bez prądu elektrycznego, urządzeń wytwarzających ten prąd i wykorzystujących prąd nie można wyobrazić sobie współczesnego świata.

Podstawowym sposobem otrzymywania prądu elektrycznego jest wykorzystanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej.

Indukcją elektromagnetyczna to zjawisko, którym zajmuje się elektromagnetyzm.

Elektromagnetyzm jest ważną częścią fizyki.

Łączy on zjawiska magnetyczne i elektryczne, pokazuje jedność przyrody.

Pokazowi powstawania prądu w zjawisku indukcji elektromagnetycznej wykonanej przez Michała Faradaya towarzyszył komentarz jednego z urzędników powątpiewającego w praktyczne zastosowanie zjawiska.

Odpowiedź Faradaya była zaskakująca dla tego urzędnika. Usłyszał on bowiem, że nie jest jeszcze znane zastosowanie, ale na pewno urzędnik ten będzie ściągał z zastosowań podatki.

Teraz nikt nie ma wątpliwości co do praktycznego wykorzystania zjawiska odkrytego przez Faradaya.

Wszelkie prądnice, agregaty prądotwórcze, transformatory i wiele innych wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

Przykładem wykorzystania zjawisk elektromagnetycznych w samochodzie jest świeca zapłonowa, prądnica, alternator.
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej wykorzystujemy tak często, że prawie tego nie zauważamy:

- telefony (także komórkowe)

- odbiorniki radiowe

- odbiorniki telewizyjne

Alternator


Na zakończenie krótki cytat z powieści
"Rękopis zagubiony w Jeleniewie" Igor Strumiński i Jerzy Socała, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA

"Prawda, Erasmus starca z Kos słuchać pilnie radzi. Tam to wszak napisano, by wiatrów trawiennych w portkach nie trzymać, bo wolność nade wszystko kochają."

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?