Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć

Ognisko soczewki

  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Ognisko soczewki

Ognisko soczewki

Soczewka optyczna to bryła wykonana z przezroczystego materiału skupiająca lub rozpraszająca pradające na nie wiązki światała.

Najprostsze w opisie są soczewki o powierzchniach sferycznych o rozmiarach znacznie mniejszych od promieni krzywizn powierzchni tych soczewek.

W praktycznych zastosowaniach dominują soczewki grube o powierzchniach innych niż częśc powierzchni sferycznej.

Własności soczewki można scharakteryzować przez podanie
- promieni powierzchni tworzących soczewkę,
- materiału soczewki (a dokładniej współczynnika załamania światła),
- ogniskowej soczewki

Własności soczewek sferycznych cienkich są dobrze opisywane przez dwa równania
- równanie materiałowe soczewki
- równanie soczewki (obrazowe).

równanie materiałowe soczewki wiąże geometrię soczewki i materiał soczewki oraz ośrodka, w którym soczewka się znajduje z wartością ogniskowej soczewki.

równanie soczewki (obrazowe) soczewki wiąże ogniskową soczewki z położeniem przedmiotu świecącego i jego obrazem otrzymanym w tej soczewce.

Ognisko soczewki to miejsce, w którym skupiają się promienie po przejściu przez soczewkę skupiającą padające na soczewkę równoległe do osi optycznej soczewki.

Ognisko (pozorne) soczewki rozpraszającej to miejsce, w którym przecinają się przedłużenia promieni po przejściu przez soczewkę rozpraszającą padające na soczewkę równoległe do osi optycznej soczewki.

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2014-09-22/2Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt