Strona główna na telefon

Ognisko soczewki

Ognisko soczewki

Soczewka optyczna to bryła wykonana z przezroczystego materiału skupiająca lub rozpraszająca pradające na nie wiązki światała.

Najprostsze w opisie są soczewki o powierzchniach sferycznych o rozmiarach znacznie mniejszych od promieni krzywizn powierzchni tych soczewek.

W praktycznych zastosowaniach dominują soczewki grube o powierzchniach innych niż częśc powierzchni sferycznej.

Własności soczewki można scharakteryzować przez podanie
- promieni powierzchni tworzących soczewkę,
- materiału soczewki (a dokładniej współczynnika załamania światła),
- ogniskowej soczewki

Własności soczewek sferycznych cienkich są dobrze opisywane przez dwa równania
- równanie materiałowe soczewki
- równanie soczewki (obrazowe).

równanie materiałowe soczewki wiąże geometrię soczewki i materiał soczewki oraz ośrodka, w którym soczewka się znajduje z wartością ogniskowej soczewki.

równanie soczewki (obrazowe) soczewki wiąże ogniskową soczewki z położeniem przedmiotu świecącego i jego obrazem otrzymanym w tej soczewce.

Ognisko soczewki to miejsce, w którym skupiają się promienie po przejściu przez soczewkę skupiającą padające na soczewkę równoległe do osi optycznej soczewki.

Ognisko (pozorne) soczewki rozpraszającej to miejsce, w którym przecinają się przedłużenia promieni po przejściu przez soczewkę rozpraszającą padające na soczewkę równoległe do osi optycznej soczewki.

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?