Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

1074_slownik_c


Ciepło właściwe
Ciepło
Ciepło parowania
Ciepło skraplania
Ciepło topnienia
Ciepło spalania
Ciepło krzepniecia

Ciepło ma w fizyce dwa znaczenia:
- proces przepływu energii wewnętrznej między stykającymi się ciałami o różnych temperaturach.

- ilość energii wewnętrznej, która dopłynęła do ciała w procesie cieplnego przepływu energii.
Powrót do spisu - C

Ciepło właściwe substancji - wielkość fizyczna określająca ile energii jest potrzebne do ogrzania jednego kilograma substancji o jeden Kelwin.

Ciepło właściwe gazów zależy od rodzaju przemiany.

Rozróżniamy
- ciepło właściwe pod stałym ciśnienie

- ciepło właściwe w stałej objętości
Powrót do spisu - C

Ciepło parowania to ilość energii potrzebna do wyparowania 1 kg substancji znajdującej się w temperaturze wrzenia.
Powrót do spisu - C

Ciepło topnienia to ilość energii potrzebnej do stopienia ciała stałego znajdującego się w temperaturze topnienia.
Ciepło topnienia i ciepło krzepnięcia mają tę samą wartość.
Powrót do spisu - C

Ciepło molowe to ilość energii potrzebna do ogrzania jednego kilograma ciała o jeden Kelwin.
Powrót do spisu - C

Ciepło spalania to ilość energii wewnętrznej wyzwalanej w trakcie spalenia jednego kilograma substancji.
Powrót do spisu - C

Ciepło krzepnięcia to ilość ciepła jaką oddaje jeden kilogram cieczy znajdującej się w temperaturze krzepnięcia.
Ciepło krzepnięcia i ciepło topnienia mają tę samą wartość.
Powrót do spisu - C

Ciepło skraplania to ilość ciepła oddawana przez parę skraplającą się w temperaturze skraplania. W tym samym ciśnieniu, temperatura parowania i temperatura skraplania są takie same.
Ciepło skraplania i ciepło parowania mają taką samą wartość.
Powrót do spisu - C

Cząsteczka

 2012-11-07Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt