Strona główna na telefon

Jednostki prędkości

Ruch jednostajnie przyspieszony

Wzory - ruch - prostoliniowy jednostajny  Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Prędkość średnia ciała punktowego

Prędkość średnia - definicja wektorowa.
1. Prędkość średnia - definicja wektorowa. v - prędkość, t - czas, r - położenie, Δr - zmiana położenia, Δt - przyrost czasu

Przykład rachunkowy

Ciało w ciągu 2 sekund przesunęło się o wektor Δr=[3,2,4]m. Obliczyć prędkość średnią ciała.

Prędkość ruchu ciała jest wielkością wektorową

wektor - vśr - prędkość średnia ruchu ciała

wektor - Δ r - przemieszczenie ciała

skalar - Δ t - czas trwania przemieszczenia ciała

Prędkość średnia jest określona dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu.

Wektor r1 - wektor położenia ciała w chwili t1

Wektor r2 - wektor położenia ciała w chwili t2

Zadanie

Tocząca się kulka o masie m=200 g uderzyła w drewniany klocek i przesunęła go po poziomym torze na odległość s=30 cm. Siła tarcia klocka o podłoże wynosi FT=3 N. Jaka była prędkość v kuli w chwili uderzenia o klocek. Rozwiązanie zadania

Zadanie - pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy

Obliczyć pierwszą prędkość vI kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi R oraz średnia gęstość planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości Ziemi ρ i pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa vIZ=7,9km/s.
Rozwiązanie zadania

Więcej zadań z mechaniki Mechanika - spis rozwiązanych zadań

Spis rozwiązanych zadań dotyczących ruchu cząstki naładowanej w polu magnetycznym

Siła Lorentza - spis rozwiązanych zadań

Mechanika - zadanie z dynamiki

Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia α (alfa). Współczynnik tarcia kinetycznego między ciałem i równią jest równy f. Zakładamy, że równia i ciało są idealnie sprężyste (nie uginają się) a powierzchnia równi jest częścią płaszczyzny.
Obliczyć wartość siły zewnętrznej F, która powodowała ten ruch. Rozwiązanie - Ruch ciała na równi

Mechanika - zadanie z dynamiki

Satelita geostacjonarny "wisi" stale nad tym samym punktem Ziemi. Jaki jest promień r orbity satelity geostacjonarnego? Na jakiej wysokości h nad Ziemią znajduje się orbita satelity geostacjonarnego? Jaka jest prędkość v liniowa satelity geostacjonarnego? Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe ar na orbicie geostacjonarnej? Rozwiązane zadanie - satelita geostacjonarny

Elektromagnetyzm - zadanie z prądu elektrycznego

Dwie żarówki o mocy nominalnej P=100 watów=200W przystosowane do napięcia zasilania Unom=230 wolt=230V połączono szeregowo. Cały układ podłączony został do napięcia zasilającego 230 wolt. Jaka jest moc wydzielana przez cały układ (obie żarówki razem)? Jaką moc pobiera każda żarówka? Jakie jest natężenie prądu zasilającego cały układ? Rozwiązanie zadania

Przykład zadania z dynamiki

Wędkarz o masie m1 siedzi w łódce masie m2 na jej rufie. Łódka i wędkarz są nieruchome względem brzegu. W chwili początkowej wędkarz wstaje i przechodzi na dziób łodzi. Obliczyć zmianę położenia łodzi względem brzegu, jeżeli długość łodzi jest równa l. Zakładamy, że wędkarz porusza się ze stałą prędkością przez całą długość łódki. Więcej - zastosowanie zasady zachowania pędu - rozwiązanie

Przykładowe rozwiązane zadanie z kinematyki

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.
Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.

Obliczyć prędkość u prądu rzeki względem brzegu i prędkość uw łódki względem wody. Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (czyli na "stojącej" wodzie)

Więcej przykład rozwiązania zadania, gdy dane są dwa układy odniesienia

Przykład zadania

Przykład obliczania przyspieszenia ruchu

Elektromagnetyzm

Przykład zadania z indukcji elektromagnetycznej

Grube miedziane szyny tworzą literę U. Szyny te umieszczone są w jednorodnym polu magnetycznym B. Pole magnetyczne ma kierunek pionowy - prostopadły do górnej płaszczyzny szyn. Po szynach ślizga się ze stałą szybkością v prosty przewodnik o oporze R.
Znaleźć natężenie I prądu płynącego w tym obwodzie.

Przykład zadania z drgań

Jaką szybkość należy nadać
kulce wiszącej na nitce
o długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt α?

Przykład zadania z termodynamiki

Do wody o masie m1 i temperaturze początkowej t1 wrzucamy rozgrzaną bryłę żelaza o masie m2.
Po wymieszaniu wody ustala się równowaga cieplna inaczej równowaga termodynamiczna - woda i bryła żelaza mają tę samą temperaturę.
Jaka była temperatura ciała wrzuconego do wody?

Przykład zadania z optyki

Zwierciadło kuliste (sferyczne) wklęsłe
ma promień krzywizny r.
W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz przedmiotu umieszczonego na osi optycznej zwierciadła umieszczonego w odległości x od zwierciadła?
Przyjąć do obliczeń promień krzywizny r=25 cm odległość przedmiotu od zwierciadła x=50 cm
Określić własności obrazu i powiększenie.

Przykład zadania z budowy atomu

Wiedząc, że energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym jest równa 13,6 elektronowolta
obliczyć energię elektronu
znajdującego się na dalszych orbitach (czyli w stanie wzbudzonym).

Elektromagnetyzm - spis

Zjawiska fotoelektryczne - zadania

0288. Ruch z prądem rzeki i pod prąd
Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Łódka płynie z prądem z prędkością 20km/h (względem brzegu rzeki), a pod z prędkością 12km/h.
Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem.
4002. Zadania z mechaniki – ruch prostoliniowy

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?