129. Optyka
2021-01-02 20:01

Strona na telefon

129. Optyka - wykaz stron

Linki do podstron

Optyka geometryczna - zakładamy, że promień świetlny jest nieskończenie cienki, a wiązka światła jest zbiorem promieni świetlnych.

Soczewki - zastosowania, rodzaje

Energia przenoszona przez światło

Energia słoneczna

Załamanie światła

Współczynnik załamania światła

Energia docierająca ze Słońca

Energia słoneczna - zadania

Zjawiska optyczne w atmosferze - fotografie

Efekty optyczne w atmosferze

Różne zadania ze światła

Zadania - różne ze światła

Dyfrakcja i interferencja

Siatka dyfrakcyjna - odchylenie pierwszego prążka

Siatka dyfrakcyjna - odchylenie drugiego prążka

Doświadczenia - polaryzacja światła

Jak przygotować polaryzator i przeprowadzić z nim doświadczenie

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N.

Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?