134. Siatka dyfrakcyjna - kąt odchylenia
2021-01-19 11:07

Strona na telefon

134. Siatka dyfrakcyjna - kat odchylenia

Zastosowanie dyfrakcji i interferencji światła

Oprócz zjawisk optycznych wyjaśnianych za pomocą optyki geometrycznej istnieją zjawiska optyczne, które trzeba wyjaśniać korzystając z falowej natury światła.

Należą do nich zjawiska dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

Dyfrakcja i interferencja światła to zjawiska, wbrew pozorom, bardzo powszechne

Często można je zauważyć, gdy w warstwie chmur są otwarte przestrzenie. Wtedy widzimy rozkładające się wachlarzowato promienie - to właśnie widoczny efekt dyfrakcji światła słonecznego na krawędziach chmur i następnie interferencji ugiętych wiązek światła.

Siatka dyfrakcyjna to układ wielu szczelin w nieprzezroczystym materiale.

Najczęściej siatki robi się przez nacinanie rys na przezroczystym materiale, np. na szkle. Wtedy przesłoną są rysy a szczelinami pozostawiony bez zmian materiał.

Dyfrakcja zachodzi na każdej szczelinie, a na ekranie widzimy efekt interferencji ugiętych wiązek światła.

W miejscu wzmocnienia widać jasne prążki. Dwa promienie świetlne wzmacniające się w miejscu, gdzie powstał jasny prążek przebyły różne drogi. Mówimy, że wiązki te różnią się drogami optycznymi.

Najmniejsza różnica dróg optycznych, dla maksymalnego wzmocnienia, musi być równa jednej długości fali. Kolejne różnice równe są wielokrotnościom długości fali.

Siatka dyfrakcyjna - zadanie

Siatka dyfrakcyjna o 100 rysach na milimetrze oświetlona została światłem o długości 600 nanometrów.

Obliczyć kąt ugięcia dla pierwszego prążka interferencyjnego.

Fizyka. Optyka falowa. Siatka dyfrakcyjna. Odchylenie. Prążek interferencyjny

O siatkach dyfrakcyjnych - więcej

O siatce dyfrakcyjnej na Wikipedii

Siatka dyfrakcyjna ma zastosowanie w spektrometrach

Spektroskop - na Wikipedii

Spektroskopia - na Wikipedii

Co to jest siatka dyfrakcyjna

"Siatka dyfrakcyjna - jeden z najprostszych przyrządów do przeprowadzania analizy widmowej. Tworzy ją układ równych, równoległych i jednakowo rozmieszczonych szczelin."

Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?