135. Siatka dyfrakcyjna - drugi prążek
2021-01-19 12:57

Strona na telefon

135. Siatka dyfrakcyjna - drugi prążek

Zastosowanie dyfrakcji i interferencji światła

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Siatka dyfrakcyjna to układ wielu szczelin w nieprzezroczystym materiale.
Dla siatek wykonanych ze szkła - rysy nacięte na szkle są dla światła nieprzezroczyste.

Szczelinami są więc pozostawione bez zmian warstwy materiału - szkło.

Siatkę dyfrakcyjną można wykorzystać do pomiarów długości fal świetlnych.

Pomiar długości fali świetlnej polega wtedy na pomiarach wielkości geometrycznych (długości) makroskopowych.

Siatka dyfrakcyjna

Optykę często dzieli się na mniejsze działy

- optykę geometryczną

- optykę falową

- optykę, w której uwzględnia się naturę korpuskularną światła.

Optyka falowa tłumaczy takie zjawiska jak:

- dyfrakcja światła - czyli ugięcie światła na krawędzi;

- interferencja światła - czyli nakładanie się fal świetlnych;

- polaryzacja światła - czyli wybieranie z wiązki światła tylko fal o określonej płaszczyźnie drgań wektora elektrycznego.

Zjawiska dyfrakcji światła i interferencji światła znalazły zastosowanie między innymi w siatce dyfrakcyjnej. Służy ona do rozszczepienia światła na składniki jednobarwne.

Zadanie

Siatka dyfrakcyjna o 200 rysach na milimetrze oświetlona została światłem o długości 500 nanometrów.

Obliczyć kąt ugięcia dla drugiego prążka interferencyjnego.

Optyka. Siatka dyfrakcyjna. Kąt ugięcia dla drugiego prążka interferencyjnego

Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?