Strona na telefon

135. Siatka dyfrakcyjna - drugi prążek

Zastosowanie dyfrakcji i interferencji światła

Siatka dyfrakcyjna to układ wielu szczelin w nieprzezroczystym materiale.
Dla siatek wykonanych ze szkła - rysy nacięte na szkle są dla światła nieprzezroczyste.

Szczelinami są więc pozostawione bez zmian warstwy materiału - szkło.

Siatkę dyfrakcyjną można wykorzystać do pomiarów długości fal świetlnych.

Pomiar długości fali świetlnej polega wtedy na pomiarach wielkości geometrycznych (długości) makroskopowych.

Siatka dyfrakcyjna

Optykę często dzieli się na mniejsze działy

- optykę geometryczną

- optykę falową

- optykę, w której uwzględnia się naturę korpuskularną światła.

Optyka falowa tłumaczy takie zjawiska jak:

- dyfrakcja światła - czyli ugięcie światła na krawędzi;

- interferencja światła - czyli nakładanie się fal świetlnych;

- polaryzacja światła - czyli wybieranie z wiązki światła tylko fal o określonej płaszczyźnie drgań wektora elektrycznego.

Zjawiska dyfrakcji światła i interferencji światła znalazły zastosowanie między innymi w siatce dyfrakcyjnej. Służy ona do rozszczepienia światła na składniki jednobarwne.

ZadanieSiatka dyfrakcyjna o 200 rysach na milimetrze oświetlona została światłem o długości 500 nanometrów.

Obliczyć kąt ugięcia dla drugiego prążka interferencyjnego.

Optyka. Siatka dyfrakcyjna. Kąt ugięcia dla drugiego prążka interferencyjnego


Marketing to nie jest domena wyłącznie dla humanistów.

Jest to dziedzina wymagająca analitycznego podejścia. Poszukiwania prawidłowości (wzorów). Prognozowania przyszłości. Tworzenia modeli matematycznych uwzględniających statystykę.

Fizyka jest tu dobrym treningiem sprawdzania funkcjonowania modeli w porównaniu z rzeczywistością.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?