146. Elektrony swobodne - gaz elektronowy
2021-01-15 14:03

Strona na telefon

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

146. Czy elektrony swobodne można opisać za pomocą modelu gazu doskonałego? Gaz elektronowy

Jak zastosować prawa gazu doskonałego do swobodnych elektronów w metalach?

Koncepcja gazu elektronowego.

Zadanie

Elektrony swobodne w przewodnikach metalicznych można potraktować jak gaz doskonały.

Obowiązują wtedy prawa gazu doskonałego – między innymi prawo wiążące energię kinetyczną cząstki z temperaturą gazu.

Elektrony swobodne można potraktować jako cząstki nie posiadające rozmiarów, lecz mające masę.

Wewnątrz metalu elektrony swobodne poruszają się między jonami sieci krystalicznej.

Elektrony te można więc, z przybliżeniem, potraktować jak gaz doskonały.

Objętość gazu elektronowego jest równa objętości zajmowanej przez bryłę metalu.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Elektrony swobodne i gaz doskonały

Obwód składa się ze źródła napięcia U (źródła siły elektromotorycznej SEM) z oporem wewnętrznym r, przewodów (bez oporu), odbiornika o oporności R.

41. Proste obwody elektryczne

Zadanie

Elektrony swobodne w przewodnikach metalicznych można potraktować jak gaz doskonały.

Obowiązują wtedy prawa gazu doskonałego – między innymi prawo wiążące energię kinetyczną cząstki z temperaturą gazu.

1. Obliczyć średnią energię elektronu w temperaturze pokojowej

E - średnia energia kinetyczna elektronów

k - stała Boltzmanna

T - temperatura w skali Kelvina

m - masa elektronu

E - średnia prędkość elektronów

2. Obliczyć średnią prędkość elektronów swobodnych

3. Obliczyć średni pęd elektronów swobodnych

4. Stałe fizyczne

5. Oznaczenia

E – średnia energia kinetyczna elektronów

k – stała Boltzmanna

T – temperatura w skali Kelvina

m – masa elektronu

v – średnia prędkość elektronów

Prędkość elektronu

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Pęd elektronu

Stałe fizyczne

Nukleony i elektron - podstawowe własności

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - podstawowe własności

Atom - atomowa budowa materii

Atom wodoru Bohra

Rozmiary atomów - proste oszacowania

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne 1

Zjawisko Comptona - odrzut elektronu przez foton

Elektryczność - prąd stały, proste obwody

Proste obwody elektryczne - zadanie

Złożone obwody elektryczne - zadanie

Praca prądu elektrycznego - zadanie

Efekt fotoelektryczny - zadanie

Kondensator płaski - zadanie

Elektrostatyka - wykaz stron Samochód i fizyka

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia. Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?