Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

147. Natężenie dźwięku w różnych miejscach przestrzeni

Zadanie

W doskonale akustycznym pomieszczeniu (brak odbić, całkowite pochłanianie dźwięku przez ściany pomieszczenia, ośrodek nie pochłania energii fal - brak tłumienia) o dużych rozmiarach znajduje się idealny głośnik (emisja dźwięku o symetrii sferycznej).

Głośnik emituje dźwięk ze stałą mocą P.

W odległości r od niego umieszczamy przyrząd do pomiaru natężenia dźwięku.

Jakiej wartości oczekujemy w wyniku pomiaru natężenia dźwięku I.

a) Następnie przyrząd przesuwamy wzdłuż stycznej do okręgu o promieniu r na odległość a i mierzymy wartość natężenia dźwięku.
Jaką wartość natężenia dźwięku możemy otrzymać?
b) Kolejny pomiar wykonujemy na tej samej stycznej do okręgu w odległości b od położenia bazowego.

Jakiej wartości natężenia dźwięku możemy teraz oczekiwać?

Jakie będą zależności pomiędzy natężeniem dźwięku w tych punktach?

Rozwiązanie

Obliczamy natężenie dźwięku

Akustyka - wykaz stron

Natężenie dźwięku - zadanie

Natężenie dźwięku - obliczenia

Natężenie dźwięku

Poziom natężenia dźwięku

Skala dźwięków - równomiernie temperowana

Skala dźwięków - zadanie

Powrót do spisu treści

Obliczamy natężenie dźwięku

Zadanie.

Jakiej wartości oczekujemy w wyniku pomiaru natężenia dźwięku I.

Jaką wartość natężenia dźwięku możemy otrzymać?.

Jakiej wartości natężenia dźwięku możemy teraz oczekiwać?.

Rozwiązanie.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

2015-02-24

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt