150. Drgania
2021-01-23 14:00

150. Natężenie dźwięku - proste zadanie

rozwiązanie w wersji na telefon

Obliczamy natężenie dźwięku

Obliczenie natężenia dźwięku (fali akustycznej) jest na ogół bardzo złożonym zagadnieniem.

Łatwiej jest zmierzyć natężenie dźwięku (a właściwie - poziom natężenia dźwięku lub głośność w decybelach) niż je obliczyć.

Dla idealnych zagadnień (modelowych) warto jednak przeprowadzić obliczenia. Dają one obraz jakich wartości możemy się spodziewać.

Wprowadzenie innych założeń (uproszczeń w modelu) umożliwi obliczenie wartości w warunkach bardziej "realnych".

Oto zadanie i jego rozwiązanie z wyjaśnieniami

Emitowana przez źródło energia akustyczna.

Natężenie dźwięku obliczamy przy rozkładzie sferycznym energii akustycznej.

Zadanie

Głośnik o mocy 10 W pracuje ze stałą mocą.

Obliczyć energię, jaką wyemitował głośnik w ciągu 0,2 h.

Obliczyć natężenie dźwięku (fali akustycznej) w odległości 5 m od głośnika, jeżeli głośnik emituje dźwięk we wszystkich kierunkach.

Zakładamy, że w powietrzu dźwięk rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach.

Rozwiązanie

Stała moc głośnika oznacza, że całkowitą energię wyemitowaną przez głośnik można obliczyć mnożąc moc emitowaną przez czas emisji.

Praca wykonana przez głośnik - wyemitowana energia

Natężenie dźwięku obliczamy dzieląc moc przechodzącą przez, małą prostopadłą do kierunku rozchodzenia się dźwięku, powierzchnię przez wartość tej powierzchni.

W naszym przypadku symetrii sferycznej w każdym miejscu sfery natężenie dźwięku będzie takie same (w realnych warunkach - nie). Oznacza to, że możemy wziąć całą powierzchnię sfery (kuli) do obliczenia natężenia przechodzącej przez sferę energii akustycznej.

Wynik przybliżamy do dwóch cyfr znaczących, ponieważ moc dana była jako 10 (co najwyżej dwie cyfry znaczące), odległość dana była jako 5 m (właściwie jedna cyfra znacząca - zakładamy, że dane są dwie cyfry znaczące - wtedy odległość zapiszemy jako 5,0 m). Liczbę pi jako stała możemy wziąć z dowolną dokładnością - tu bierzemy trzy cyfry znaczące.

Zwróćmy uwagę jak mała energia akustyczna dociera do punktów przestrzeni odległych o 5 m od głośnika. Taka energia wystarczy jednak by wywołać wrażenia dźwiękowe - można przekonać się o tym doświadczalnie.

Wiele małych odbiorników radiowych ma właśnie moc około 10 watów, a dobrze je słychać nawet w większej odległości.

Zwróćmy uwagę jaki dźwięk słyszymy w pobliżu głośnika, a jaki w większej odległości.

Co można powiedzieć o jakości dźwięku i zakresie słyszanych częstotliwości?

Lepszym miernikiem poziomu natężenia dźwięku (lub głośności) jest miara wykorzystująca bele i decybele. Przyporządkowanie beli (lub decybeli) do natężenia dźwięku ma charakter logarytmiczny (funkcja odwrotna do funkcji potęgowej).

Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1?Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

optyka

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika