Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

155. Jak obliczyć energię wiatru?

Energia wiatru


Energia mechaniczna.

Energia kinetyczna.

Energia potencjalna.

Zadanie


Jaką energię niesie wiatr?

Jaka energia mechaniczna zawarta jest w masie m powietrza tworzącej wiatr?

Interesuje nas dalej wyłącznie energia kinetyczna uporządkowanego ruchu powietrza.

Weźmiemy pod uwagę wyłącznie ruch cząsteczek powietrza w jednym kierunku.

Niech prędkość wiatru wynosi v.

Wtedy w ciągu sekundy, w interesującym nas ruchu, cząsteczki powietrza przemieszczą się na odległość równą iloczynowi prędkości i czasu (jednej sekundy).

Cała objętość gazu przemieszczającego się w kierunku wiatru równa jest iloczynowi drogi i powierzchni przekroju poprzecznego.

Masę gazu obliczymy mnożąc gęstość powietrza przez objętość przesuniętego gazu.

Dalej energię kinetyczną obliczymy ze znanego już wzoru.
Energia niesiona przez wiatr jest proporcjonalna do trzeciej potęgi prędkości wiatru.Również moc wiatru jest proporcjonalna do sześcianu prędkości wiatru.
To tłumaczy skutki silnych wiatrów.
Na jednostkę powierzchni przypada wtedy mocBudowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt