Strona na telefon

155. Jak obliczyć energię wiatru?

Energia wiatru

Energia mechaniczna.

Energia kinetyczna.

Energia potencjalna.

Zadanie

Jaką energię niesie wiatr?

Jaka energia mechaniczna zawarta jest w masie m powietrza tworzącej wiatr?

Interesuje nas dalej wyłącznie energia kinetyczna uporządkowanego ruchu powietrza.

Weźmiemy pod uwagę wyłącznie ruch cząsteczek powietrza w jednym kierunku.

Niech prędkość wiatru wynosi v.

Wtedy w ciągu sekundy, w interesującym nas ruchu, cząsteczki powietrza przemieszczą się na odległość równą iloczynowi prędkości i czasu (jednej sekundy).

Cała objętość gazu przemieszczającego się w kierunku wiatru równa jest iloczynowi drogi i powierzchni przekroju poprzecznego.

Masę gazu obliczymy mnożąc gęstość powietrza przez objętość przesuniętego gazu.

Dalej energię kinetyczną obliczymy ze znanego już wzoru.

Energia niesiona przez wiatr jest proporcjonalna do trzeciej potęgi prędkości wiatru.

Również moc wiatru jest proporcjonalna do sześcianu prędkości wiatru.

To tłumaczy skutki silnych wiatrów.

Na jednostkę powierzchni przypada wtedy moc

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?