Strona główna na telefon

157. Elektron w polu elektrycznym jednorodnym

Ruch elektronu w polu elektrycznym


Zadanie - elektron przyspieszany przez pole elektryczne


Elektron został wrzucony w pole elektryczne.

Jak będzie się poruszał elektron?

Kiedy elektron będzie poruszać się ruchem prostoliniowym?

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzm, Prąd elektryczny, EnergiaSzybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    

Założenie:

Pole elektryczne jest jednorodne.

Kiedy ruch elektronu odbywa się wzdłuż linii pola elektrycznego?

Zadanie


Elektron został wrzucony w pole elektryczne.

Jak będzie się poruszał elektron?
Kiedy elektron będzie poruszać się ruchem prostoliniowym?

Rozwiązanie


Ruch wzdłuż linii pola elektrycznego odbywa się tylko wtedy, gdy w chwili początkowej prędkość jest równoległa do linii pola elektrycznego. Oznacza to, że prędkość początkowa elektronu ma kierunek pola elektrycznego.


WtedyElektron, który w chwili początkowej miał prędkość równoległą do wektora natężenia pola elektrycznego będzie poruszał się w polu jednorodnym wzdłuż linii tego pola ze stałym przyspieszeniem - będzie to ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy.

Podobnie będzie poruszać się elektron, który w chwili początkowej spoczywał - dalej będzie poruszać się ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym.

Elektron, który w chwili początkowej poruszał się wzdłuż linii pola elektrycznego zgodnie z jego zwrotem będzie poruszał się początkowo ruchem jednostajnie opóźnionym prostoliniowym a następnie ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym w przeciwną stronę pola.
Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?