157. Ruch elektronu w polu elektrycznym
2021-01-15 17:17

Strona główna na telefon

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

157. Elektron w polu elektrycznym jednorodnym

Ruch elektronu w polu elektrycznym

Zadanie - elektron przyspieszany przez pole elektryczne

Elektron został wrzucony w pole elektryczne.

Jak będzie się poruszał elektron?

Kiedy elektron będzie poruszać się ruchem prostoliniowym?

Założenie:

Pole elektryczne jest jednorodne.

Kiedy ruch elektronu odbywa się wzdłuż linii pola elektrycznego?

Zadanie

Elektron został wrzucony w pole elektryczne.

Jak będzie się poruszał elektron?

Kiedy elektron będzie poruszać się ruchem prostoliniowym?

Rozwiązanie

Ruch wzdłuż linii pola elektrycznego odbywa się tylko wtedy, gdy w chwili początkowej prędkość jest równoległa do linii pola elektrycznego. Oznacza to, że prędkość początkowa elektronu ma kierunek pola elektrycznego.

Wtedy

Elektron, który w chwili początkowej miał prędkość równoległą do wektora natężenia pola elektrycznego będzie poruszał się w polu jednorodnym wzdłuż linii tego pola ze stałym przyspieszeniem - będzie to ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy.

Podobnie będzie poruszać się elektron, który w chwili początkowej spoczywał - dalej będzie poruszać się ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym.

Elektron, który w chwili początkowej poruszał się wzdłuż linii pola elektrycznego zgodnie z jego zwrotem będzie poruszał się początkowo ruchem jednostajnie opóźnionym prostoliniowym a następnie ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym w przeciwną stronę pola.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

1192. Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf