Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

157. Elektron w polu elektrycznym jednorodnym

Ruch elektronu w polu elektrycznym


Zadanie - elektron przyspieszany przez pole elektryczne


Elektron został wrzucony w pole elektryczne.

Jak będzie się poruszał elektron?

Kiedy elektron będzie poruszać się ruchem prostoliniowym?

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaPrąd elektryczny, EnergiaSzybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    

Założenie:

Pole elektryczne jest jednorodne.

Kiedy ruch elektronu odbywa się wzdłuż linii pola elektrycznego?

Zadanie


Elektron został wrzucony w pole elektryczne.

Jak będzie się poruszał elektron?
Kiedy elektron będzie poruszać się ruchem prostoliniowym?

Rozwiązanie


Ruch wzdłuż linii pola elektrycznego odbywa się tylko wtedy, gdy w chwili początkowej prędkość jest równoległa do linii pola elektrycznego. Oznacza to, że prędkość początkowa elektronu ma kierunek pola elektrycznego.


WtedyElektron, który w chwili początkowej miał prędkość równoległą do wektora natężenia pola elektrycznego będzie poruszał się w polu jednorodnym wzdłuż linii tego pola ze stałym przyspieszeniem - będzie to ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy.

Podobnie będzie poruszać się elektron, który w chwili początkowej spoczywał - dalej będzie poruszać się ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym.

Elektron, który w chwili początkowej poruszał się wzdłuż linii pola elektrycznego zgodnie z jego zwrotem będzie poruszał się początkowo ruchem jednostajnie opóźnionym prostoliniowym a następnie ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym w przeciwną stronę pola.

Czy możesz już sam zarabiać?


Oczywiście

Jedną z form może być pisanie e-booków.

Jak napisać taki e-book?

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

Na jaki temat możesz napisać e-booka?

Na każdy, na którym się znasz lepiej niż inni.

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."
Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-03Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt