Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

158. Siła Lorentza 01

Zadanie


W polu magnetycznym o indukcji B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.
Obliczyć:
Prędkość v protonu.
Wyprowadzenie wzoru na prędkość protonu
Wyjaśnienia do siły Lorentza

Ruch ciał naładowanych w polu magnetycznymATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,  Elektromagnetyzm,    

Zjawisko to opisuje prawo -

siła LorentzaWyjaśnienia do siły Lorentza


Gdzie

q - ładunek ciała (skalar)

v - prędkość ciała (wektor)

B - indukcja magnetyczna (wektor)

Zadanie


W polu magnetycznym B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.

Obliczyć:

Prędkość protonu

Prędkość protonu obliczymy korzystając ze wzoru Lorentza i wzoru na siłę dośrodkową.Wyjaśnienia do siły Lorentza
Wykorzystujemy wzory w wersji skalarnej, ponieważ siła Lorentza w warunkach zadania leży w stałej płaszczyźnie. Oznacza to, że prędkość i indukcja pola magnetycznego mają kierunki wzajemnie prostopadłe.

Wyjaśnienia do siły Lorentza
Po porównaniu obu wyrażeń otrzymamy
Wyprowadzenie wzoru na prędkość protonu

Prędkość protonu jest taka, że w polu magnetycznym o indukcji B porusza się on po okręgu o promieniu r.

Znając promień okręgu możemy określić prędkość protonu (a dalej jego pęd i energię).

Czy możesz już sam zarabiać?


Oczywiście

Jedną z form może być pisanie e-booków.

Jak napisać taki e-book?

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

Na jaki temat możesz napisać e-booka?

Na każdy, na którym się znasz lepiej niż inni.

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?


Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku
Wyjaśnienia do siły Lorentza

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-04Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt
159. siła lorentza 02
każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  strona główna    ruch    siły    energia    prąd   atom 

bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

twoja wyszukiwarka
uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
spisy zadań

rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

159. siła lorentza 02

zadanie


w polu magnetycznym o indukcji b porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.
zakładamy, że proton porusza się tylko pod wpływem pola magnetycznego.
obliczyć okres obiegu protonu.

etapy rozwiązania


wzór na okres obiegu protonu
siła_lorentza
wyjaśnienia do siły lorentza

ruch ciał naładowanych w polu magnetycznym.


zagadnienie rozpatrujemy w wersji klasycznej - nie uwzględniamy efektów relatywistycznych.

często mówimy inaczej - ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym.

zjawisko ruchu cząstki naładowanej w polu magnetycznym opisują prawa dynamiki i prawo oddziaływania pola magnetycznego na poruszający się ładunek - siła lorentza.

siłę tę obliczamy jako iloczyn wektorowy prędkości i indukcji pola magnetycznego pomnożony skalarnie przez ładunek.

siła lorentzasiła lorentza


wyjaśnienia do siły lorentza


siła lorentza jest prostopadła do wektora prędkości i prostopadła do wektora indukcji magnetycznej.

we wzorze na siłę lorentza występują wielkości

q - ładunek ciała (skalar)

v - prędkość ciała (wektor)

b - indukcja magnetyczna (wektor)

wyjaśnienia do siły lorentza

zadanie


w polu magnetycznym o indukcji b porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.

zakładamy, że proton porusza się tylko pod wpływem pola magnetycznego.

obliczyć:

okres obiegu protonu

rozwiązanieproton porusza się po okręgu tylko wtedy, gdy wektor prędkości jest prostopadły do wektora indukcji magnetycznej.

okres obiegu protonu po torze kołowym obliczymy ze wzorów na ruch jednostajny po okręgudo obliczenia okresu obiegu potrzebna jest prędkość protonu.


prędkość protonu obliczymy korzystając ze wzoru lorentza i wzoru na siłę dośrodkową.

siła lorentza jest žródłem siły dośrodkowej.wykorzystujemy wzory w wersji skalarnej, ponieważ siła lorentza w warunkach zadania leży w stałej płaszczyžnie. oznacza to, że prędkość i indukcja pola magnetycznego mają kierunki wzajemnie prostopadłe.


po porównaniu obu wyrażeń otrzymamyteraz możemy obliczyć okres
wzór na okres obiegu protonuwynik jest zaskakujący - czas obiegu protonu po orbicie kołowej w polu magnetycznym nie zależy od promienia tego okręgu i nie zależy od prędkość protonu.

okres obiegu protonu zależy od właściwości cząstki - masy i ładunku oraz od czynnika zewnętrznego - pola magnetycznego.

wyjaśnienia do siły lorentza

159.13-2010.10.23co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

twoja wyszukiwarka

pomoc z matematyki

rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


pomoc z historii

co było powodem olbrzymiego rozkwitu grecji?


kontakt