Strona główna na telefon

158. Siła Lorentza 01

Zadanie


W polu magnetycznym o indukcji B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.
Obliczyć:
Prędkość v protonu.
Wyprowadzenie wzoru na prędkość protonu
Wyjaśnienia do siły Lorentza

Ruch ciał naładowanych w polu magnetycznymATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,  Elektromagnetyzm,    

Zjawisko to opisuje prawo -

siła LorentzaWyjaśnienia do siły Lorentza

Gdzie

q - ładunek ciała (skalar)

v - prędkość ciała (wektor)

B - indukcja magnetyczna (wektor)

Zadanie


W polu magnetycznym B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.

Obliczyć:

Prędkość protonu

Prędkość protonu obliczymy korzystając ze wzoru Lorentza i wzoru na siłę dośrodkową.


Wyjaśnienia do siły Lorentza
Wykorzystujemy wzory w wersji skalarnej, ponieważ siła Lorentza w warunkach zadania leży w stałej płaszczyźnie. Oznacza to, że prędkość i indukcja pola magnetycznego mają kierunki wzajemnie prostopadłe.

Wyjaśnienia do siły Lorentza
Po porównaniu obu wyrażeń otrzymamy
Wyprowadzenie wzoru na prędkość protonuPrędkość protonu jest taka, że w polu magnetycznym o indukcji B porusza się on po okręgu o promieniu r.

Znając promień okręgu możemy określić prędkość protonu (a dalej jego pęd i energię).

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?


Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku
Wyjaśnienia do siły Lorentza

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?