Strona na telefon

160. Ruch na płaszczyźnie

Ruch na płaszczyźnie (ruch płaski)


Składanie ruchów jednostajnych

Zadanie


Statek wypłynął z przystani i płynął ze stałą prędkością v1 na północ przez czas t1, a następnie przez inny czas t2 na wschód ze stałą prędkością v2.

Obliczyć


a) drogę statku;

b) średnią szybkość statku;

c) przemieszczenie statku;

d) średnią prędkość statku.

RozwiązanieWystępują dwa pojęcia - szybkość i prędkość. Będziemy więc je rozróżniać.

Przez szybkość będziemy rozumieć wielkość określającą jaką trasę przebywa statek w ciągu jednostki czasu. Oznacza to, że obliczymy wielkość wskazywaną przez zwykły licznik (szybkościomierz).

Prędkość będzie u nas oznaczać wielkość wektorową - czyli musi być określony kierunek, zwrot i wartość tej wielkości.

a) Całkowita droga (trasa) przebyta przez statek
b) Średnia szybkość statku na całej trasie.
c) Całkowite przemieszczenie statku.d) Prędkość średnia statkuWartość średniej prędkości równa jest
Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?