Strona główna na telefon

162. Przyspieszenie grawitacyjne ziemskie

Oddziaływania grawitacyjne opisane są prostym prawem dla ciał o symetrii kulistej lub o bardzo małych w porównaniu z odległością między nimi (zaniedbywalnych) rozmiarach.
Prawo to odkrył Izaak Newton.

Przyspieszenie grawitacyjne ziemskie


Prawo powszechnego ciążenia - prawo powszechnej grawitacji.

Natężenie pola grawitacyjnego jest wielkością charakteryzującą pole grawitacyjne.

Wykorzystamy własności centralnego pola grawitacyjnego czyli pola wytworzonego przez jednorodną kulę.

Zadanie


Jak obliczyć przyspieszenie grawitacyjne Ziemi w różnej odległości od jej powierzchni, jeśli znamy przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Ziemi, ale nie znamy stałej grawitacyjnej?

Rozwiązanie


Wykorzystamy wzór na siłę grawitacyjną i natężenie pola grawitacyjnego ciała kulistego. Z zależności tej obliczymy masę ciała wytwarzającego pole grawitacyjne. Wyrażenie to wykorzystamy do obliczenia natężenia pola grawitacyjnego Ziemi na dowolnej wysokości nad jej powierzchnią.Wzór mamy, teraz tylko trzeba podstawić dane i wykonać obliczenia numeryczne.Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?