165. Soczewka skupiająca - równanie
2021-01-19 14:14

Strona na telefon

165. Soczewka skupiająca - równanie

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Soczewka skupiająca

Soczewka sferyczna jest to bryła wykonana z przezroczystego, jednorodnego materiału o dwu powierzchniach będących częścią powierzchni sferycznych (kulistych).

Jeśli soczewka ma małą grubość w porównaniu do obu promieni krzywizn powierzchni sferycznych, to soczewkę taką nazywać będziemy soczewką cienką.

Soczewka cienka spełnia równanie

równanie soczewki, wyprowadzenie wzoru na ogniskową

Gdzie:

x - odległość przedmiotu od soczewki;

y - odległość obrazu od soczewki;

f - ogniskowa soczewki (odległość ogniska od soczewki).

Zadanie - Obliczenie ogniskowej

Rozwiązanie

Równanie to pozwala na obliczenie (i pomiar) ogniskowej, gdy są znane odległość przedmiotu od soczewki i odległość obrazu od soczewki.

równanie soczewki, wyprowadzenie wzoru na ogniskową

Zadanie - Obliczenie odległości obrazu od soczewki

Rozwiązanie

Gdy znana jest ogniskowa i odległość przedmiotu od soczewki, to możemy obliczyć (przewidzieć) odległość obrazu od soczewki.

równanie soczewki, wyprowadzenie wzoru na odległość przedmiotu od soczewki

Zadanie - Obliczenie odległości przedmiotu od soczewki

Rozwiązanie

Gdy znana jest odległość obrazu od soczewki i ogniskowa soczewki, to możemy obliczyć, gdzie umieszczony jest przedmiot.

równanie soczewki, wyprowadzenie wzoru na odległość przedmiotu od soczewki

Wyrażenia na x i y są symetryczne - wystarczy w jednym z nich zastąpić x przez y, a y przez x i otrzymamy drugie równanie.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

1141. Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

1192. Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?