166. Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej
2021-01-19 17:13

Strona na telefon

166. Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie - obliczanie ogniskowej soczewki

Przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 6 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.

Równanie soczewki

Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej

   

Soczewką sferyczną jest bryła wykonana z przezroczystego, jednorodnego materiału o dwu powierzchniach będących częścią powierzchni sferycznych (kulistych).

Zakładamy, że soczewka ma małą grubość w porównaniu do wartości obu promieni krzywizn powierzchni sferycznych. Soczewkę taką nazywamy soczewką cienką.

Soczewka cienka spełnia równanie - zależność między trzema wielkościami:
- ogniskowa soczewki
- odległością przedmiotu od soczewki
- odległością obrazu od soczewki

Równanie soczewki

równanie soczewki, wyprowadzenie wzoru na ogniskową

Gdzie:
x - odległość przedmiotu od soczewki;
y - odległość obrazu od soczewki;
f - ogniskowa soczewki (odległość ogniska od soczewki).

Równanie to pozwala na obliczenie czyli pomiar ogniskowej, gdy znane są odległość przedmiotu od soczewki i odległość obrazu od soczewki.

równanie soczewki, wyprowadzenie wzoru na ogniskową

Zadanie - obliczanie ogniskowej soczewki.

Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 6 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.

Rozwiązanie

Po podstawieniu do wyprowadzonego wzoru otrzymamy

równanie soczewki, wyprowadzenie wzoru na ogniskową

Ogniskowa jest równa 2,4 cm.

Można też od razu podstawić dane

równanie soczewki, wyprowadzenie wzoru na ogniskową

Pierwszy sposób jest bardziej wydajny, bo można go zastosować, gdy dochodzą inne warunki w zadaniu.

Dla szybkiego obliczenia jest jednak dobry drugi sposób.

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

1141. Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm