Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

172. Energia potencjalna grawitacyjna układu dwóch ciał.

Dwa ciała oddziałują ze sobą grawitacyjnie.
Układ tych ciał można scharakteryzować za pomocą energii potencjalnej.

Energia potencjalna grawitacyjna układu dwóch ciał


Jak obliczyć energię potencjalną okładu dwóch ciał oddziałujących ze sobą siłami grawitacji?

Układ utworzony jest przez dwa ciała będące w odległości przekraczającej rozmiary obu ciał.

wysokość, na jaką wzniesie się ciało rzucone pionowo w górę, gdy trzeba uwzględnić centralny charakter pola grawitacyjnego?

Energię potencjalną grawitacyjną obliczamy wtedy ze wzoru uwzględniającego niejednorodność pola grawitacyjnego - jego symetrię sferyczną.

[HTMl]
energia potencjalna grawitacyjna
M - masa jednego ciała; m - masa drugiego ciała r - odległość między środkami ciałZadanie

Obliczyć energię potencjalną ciała o masie 200 kg znajdującego się powierzchni Ziemi. Przyjąć, że Ziemia i ciało mają symetrię kulistą i nie ulegają żadnym odkształceniom.

Rozwiązanie

Na powierzchni Ziemi ciało ma energię potencjalnąObliczenia

Dla ciała o masie 200 kg otrzymamy energię potencjalną Jak obliczyć wysokość, na jaką wzniesie się ciało rzucone pionowo w górę, gdy trzeba uwzględnić centralny charakter pola grawitacyjnego?Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt