Strona na telefon

188. Soczewka skupiająca - przykłady obliczania ogniskowej

Soczewka skupiająca - przykłady obliczania ogniskowej w zależności od danych wartości x i y

Soczewka sferyczna jest to bryła wykonana z przezroczystego, jednorodnego materiału o dwu powierzchniach będących częścią powierzchni sferycznych (kulistych). Soczewka ma dwa ogniska. Odległość od ogniska do środka soczewki nazywamy odległością ogniskową lub po prostu ogniskową. Ogniskową oznaczamy literą f.

Dla soczewki cienkiej (o małej grubości w porównaniu do wartości promieni krzywizn powierzchni soczewek spełnione jest równanie soczewki:

Równanie soczewki cienkiej

Gdzie:

x - odległość przedmiotu od soczewki;

y - odległość obrazu od soczewki;

f - ogniskowa soczewki (odległość ogniska od soczewki).

Za pomocą tego równania możemy obliczyć ogniskową soczewki, gdy są znane odległość przedmiotu od soczewki i odległość obrazu od soczewki.

rownanie_soczewki_cienkiej_ogniskowa_soczewki

Wystarczą więc proste pomiary geometryczne, żeby zmierzyć ogniskową soczewki.

Pamiętamy, że równanie soczewki jest słuszne dla soczewki cienkiej.

Soczewka ma dwa ogniska, ale wartość ogniskowej jest jedna - oba ogniska leżą w tej samej odległości od środka soczewki.

Zadanie


Obliczyć wartości ogniskowej f dla zadanych wartości x i y.

RozwiązanieW tabeli zamieszczone są wybrane wartości wielkości x i y oraz wyliczone z tych danych wartości ogniskowej.

obliczenie_ogniskowe_soczewki_gdy_znane_są_odległości_przedmiotu_i_obrazu_od_soczewki
Z obliczeń widać, że:

1) dla dodatnich wartości x i dodatnich wartości y otrzymaliśmy dodatnią wartość ogniskowej.

2) wartość ogniskowej, dla dodatnich wartości x i y, mieści się między wartością x i wartością y.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?