Strona na telefon

197. Pierwsza zasada dynamiki

Pierwsza zasada dynamiki - zasada bezwładności Galileusza

Zasady dynamiki Newtona

Pierwsza zasada dynamiki definiuje układ inercjalny

układ inercjalny

Układ inercjalny to układ, w którym spełniona jest pierwsza zasada dynamiki.

Druga zasada dynamiki obowiązuje w układach inercjalnych.

Jeśli ciało znajdujące się w układzie inercjalnym porusza się ruchem jednostajnym, to oznacza, że na ciało to nie działa żadna siła lub wszystkie działające na to ciało siły równoważą się.

Przykład

Ciało porusza się w układzie inercjalnym ze stałą prędkością o wartości 10 m/s

Stała prędkość oznacza stałe: kierunek, zwrot i wartość.

Dodatkowo wiemy, że na ciało to działa pewna siła (pracuje silnik).

Co więcej możemy powiedzieć o ruchu tego ciała?


Całkowita siła (wypadkowa siła) działająca na ciało poruszające się ze stałą prędkością (stały kierunek, zwrot i wartość) musi być równa zero.

Skoro pracuje silnik i powoduje istnienie siły działającej na ciało, to musi istnieć siła działająca na to ciało i równoważąca siłę pochodzącą od silnika.

Siła ta ma kierunek pierwszej siły, zwrot przeciwny a wartość siły pierwszej.

Siła pochodząca od silnika ma wartość F1=200N, a ciało w układzie porusza się ze stałą prędkością, to druga siła ma również wartośćF2=200N.
Obie siły działają wzdłuż jednej prostej, skierowane są przeciwnie i obie przyłożone są do tego samego ciała.

druga zasada dynamiki - zastosowanie do sytuacji równoważenia się sił

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?