Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

197. Pierwsza zasada dynamiki

Pierwsza zasada dynamiki - zasada bezwładności GalileuszaZasady dynamiki Newtona.

Pierwsza zasada dynamiki definiuje układ inercjalny

układ inercjalny


Układ inercjalny to układ, w którym spełniona jest pierwsza zasada dynamiki.

Druga zasada dynamiki obowiązuje w układach inercjalnych.

Jeśli ciało znajdujące się w układzie inercjalnym porusza się ruchem jednostajnym, to oznacza, że na ciało to nie działa żadna siła lub wszystkie działające na to ciało siły równoważą się.

Przykład


Ciało porusza się w układzie inercjalnym ze stałą prędkością o wartości 10 m/s

Stała prędkość oznacza stałe: kierunek, zwrot i wartość.

Dodatkowo wiemy, że na ciało to działa pewna siła (pracuje silnik).Co więcej możemy powiedzieć o ruchu tego ciała?Całkowita siła (wypadkowa siła) działająca na ciało poruszające się ze stałą prędkością (stały kierunek, zwrot i wartość) musi być równa zero.

Skoro pracuje silnik i powoduje istnienie siły działającej na ciało, to musi istnieć siła działająca na to ciało i równoważąca siłę pochodzącą od silnika.

Siła ta ma kierunek pierwszej siły, zwrot przeciwny a wartość siły pierwszej.Siła pochodząca od silnika ma wartość F1=200N, a ciało w układzie porusza się ze stałą prędkością, to druga siła ma również wartośćF2=200N.
Obie siły działają wzdłuż jednej prostej, skierowane są przeciwnie i obie przyłożone są do tego samego ciała.druga zasada dynamiki - zastosowanie do sytuacji równoważenia się sił
Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt