Strona na telefon

202. Szybkość średnia - podstawowe własności

Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym - wzdłuż ustalonej trasy.

Szybkość średnią w praktyce obliczamy bardzo często.

Często też posługujemy się nią bez wyraźnego zaznaczenia, że o nią chodzi.

Przykłady i rozwiązane zadania na obliczanie szybkości średniej w różnych wariantach

Przykłady i rozwiązane zadania na obliczanie szybkości średniej w różnych wariantach, obliczanie drogi przy danej szybkości oraz zastosowanie własności szybkości średniej do ruchu jednostajnego.

Rozpatrywać będziemy ruchy odbywające się wzdłuż ustalonej trasy. Do ich opisu wystarczy więc podanie czasu i miejsca na trasie.

Opis ruchu może ograniczyć się więc do tabeli, w której zmienną niezależną jest czas ruchu, zmienną zależną - odległość od punktu startu.

Inny opis tego ruchu to wykres położenia (odległości od miejsca startu) w zależności od czasu ruchu. Szczególnie ważnym przypadkiem opisu ruchu jednowymiarowego jest funkcja – zależność odległości od miejsca startu od czasu ruchu.

Pierwszym parametrem opisującym cały ruch będzie dla nas szybkość średnia – wielkość skalarna opisująca długość drogi przebytej w jednostce czasu określona dla całego czasu trwania ruchu.

Szybkość średnia


Szybkość średnią zdefiniujemy jako iloraz przebytej drogi przez całkowity czas ruchu.

szybkość średnia ruchu ciała 1
Znając średnią szybkość ruchu ciała i czas trwania tego ruchu możemy obliczyć przebytą drogę

szybkość średnia ruchu ciała 1


PrzykładSamochód dostawczy jechał ze średnią szybkością 32,0km/h na całej trasie, której przejechanie zajęło mu czas 1 godziny 18 minut.

Jak długą trasę przebył samochód?

szybkość średnia ruchu ciała 1Czas wyrażamy w jednolitych jednostkach, w zależności od tego w jakiej jednostce jest wyrażona szybkość.

szybkość średnia ruchu ciała 1


Znajomość całkowitej drogi i uzyskanej na niej szybkości średniej pozwala na obliczenie czasu ruchu.

szybkość średnia ruchu ciała 1PrzykładTrasę o długości 54,0km samochód pokonał ze średnią szybkością 72km/h.

W jakim czasie samochód przebył cała trasę?
szybkość średnia ruchu ciała 1


PrzykładSzybkość dźwięku w powietrzu równa jest około 330m/s.

Jak daleko było wyładowanie atmosferyczne, jeśli czas jaki upłynął od chwili zobaczenia błyskawicy do momentu usłyszenia grzmotu równy był 5 s?
szybkość średnia ruchu ciała 1PrzykładSamoloty myśliwskie mogą latać z szybkością równą szybkości dźwięku.

Jak daleko przeleci ten samolot w ciągu 2 minut?

szybkość średnia ruchu ciała 1

PrzykładPociąg pospieszny jechał ze średnią szybkością 108km/h w ciągu 2 godzin.

Jak długą trasę pokonał ten pociąg?

szybkość średnia ruchu ciała 1

PrzykładPociąg osobowy jechał ze średnią szybkością 54km/h w ciągu 3 godzin 8 minut.

Jak długą trasę pokonał ten pociąg?

szybkość średnia ruchu ciała 1

PrzykładKolarz jechał ze średnią szybkością 38,6km/h w ciągu 5 godzin 15 minut 34 sekund

Jak długą trasę pokonał ten kolarz?

szybkość średnia ruchu ciała 1

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?