Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

202. Szybkość średnia - podstawowe własności

Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym - wzdłuż ustalonej trasy.Szybkość średnią w praktyce obliczamy bardzo często.

Często też posługujemy się nią bez wyraźnego zaznaczenia, że o nią chodzi.

Przykłady i rozwiązane zadania na obliczanie szybkości średniej w różnych wariantachPrzykłady i rozwiązane zadania na obliczanie szybkości średniej w różnych wariantach, obliczanie drogi przy danej szybkości oraz zastosowanie własności szybkości średniej do ruchu jednostajnego.

Rozpatrywać będziemy ruchy odbywające się wzdłuż ustalonej trasy. Do ich opisu wystarczy więc podanie czasu i miejsca na trasie.

Opis ruchu może ograniczyć się więc do tabeli, w której zmienną niezależną jest czas ruchu, zmienną zależną - odległość od punktu startu.

Inny opis tego ruchu to wykres położenia (odległości od miejsca startu) w zależności od czasu ruchu. Szczególnie ważnym przypadkiem opisu ruchu jednowymiarowego jest funkcja – zależność odległości od miejsca startu od czasu ruchu.

Pierwszym parametrem opisującym cały ruch będzie dla nas szybkość średnia – wielkość skalarna opisująca długość drogi przebytej w jednostce czasu określona dla całego czasu trwania ruchu.

Szybkość średnia


Szybkość średnią zdefiniujemy jako iloraz przebytej drogi przez całkowity czas ruchu.

szybkość średnia ruchu ciała 1

Znając średnią szybkość ruchu ciała i czas trwania tego ruchu możemy obliczyć przebytą drogę

szybkość średnia ruchu ciała 1


PrzykładSamochód dostawczy jechał ze średnią szybkością 32,0km/h na całej trasie, której przejechanie zajęło mu czas 1 godziny 18 minut.

Jak długą trasę przebył samochód?

szybkość średnia ruchu ciała 1
Czas wyrażamy w jednolitych jednostkach, w zależności od tego w jakiej jednostce jest wyrażona szybkość.

szybkość średnia ruchu ciała 1


Znajomość całkowitej drogi i uzyskanej na niej szybkości średniej pozwala na obliczenie czasu ruchu.

szybkość średnia ruchu ciała 1

PrzykładTrasę o długości 54,0km samochód pokonał ze średnią szybkością 72km/h.

W jakim czasie samochód przebył cała trasę?
szybkość średnia ruchu ciała 1


PrzykładSzybkość dźwięku w powietrzu równa jest około 330m/s.

Jak daleko było wyładowanie atmosferyczne, jeśli czas jaki upłynął od chwili zobaczenia błyskawicy do momentu usłyszenia grzmotu równy był 5 s?
szybkość średnia ruchu ciała 1
PrzykładSamoloty myśliwskie mogą latać z szybkością równą szybkości dźwięku.

Jak daleko przeleci ten samolot w ciągu 2 minut?

szybkość średnia ruchu ciała 1

PrzykładPociąg pospieszny jechał ze średnią szybkością 108km/h w ciągu 2 godzin.

Jak długą trasę pokonał ten pociąg?

szybkość średnia ruchu ciała 1

PrzykładPociąg osobowy jechał ze średnią szybkością 54km/h w ciągu 3 godzin 8 minut.

Jak długą trasę pokonał ten pociąg?

szybkość średnia ruchu ciała 1

PrzykładKolarz jechał ze średnią szybkością 38,6km/h w ciągu 5 godzin 15 minut 34 sekund

Jak długą trasę pokonał ten kolarz?

szybkość średnia ruchu ciała 1

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt