Strona na telefon

Spadek swobodny - część pierwsza

Pole grawitacyjne jednorodne

Spadek swobodny to ruch ciała wyłącznie pod wpływem siły ciężkości.

W chwili początkowej ciało spoczywa i następnie puszczone porusza się ruchem przyspieszonym pod wpływem siły grawitacyjnego oddziaływania Ziemi i tego ciała.

Zakładamy, że pole grawitacyjne jest jednorodne - w każdym punkcie takie samo - ten sam kierunek, ten sam zwrot i taka sama wartość.

Zastosowanie praw i wzorów dla ruchu prostoliniowego w przypadku ruchu pod wpływem przyciągania ziemskiego.

Zadanie

Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.

(6kB)Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi

Ruch ciała odbywa się pod wpływem przyciągania ziemskiego i oporu powietrza.

Opór powietrza powoduje zmniejszenie przyrostu prędkości spadającego ciała.

Siła ta zależy odZależności te są skomplikowane, ale dla ciał o małych rozmiarach, stosunkowo dużych masach i małych prędkościach siły oporu są niewielkie.

Przyciąganie ziemskie zależy od miejsca nad powierzchnią ziemi i od położenia geograficznego. Zależności te są również skomplikowane, ale dla niewielkich wysokości dają bardzo małe poprawki do wartości średniej przyspieszenia ziemskiego.

Spadkiem swobodnym nazywać będziemy ruch ciała puszczonego swobodnie odbywający się pod wpływem wyłącznie jednorodnego pola grawitacyjnego.

Oznacza to, że;

1) spadek swobodny jest ruchem prostoliniowym;

2) spadek swobodny jest ruchem jednostajnie przyspieszonym o przyspieszeniu równym g.

Wszystkie rzeczywiste ruchy w pobliżu powierzchni Ziemi są ruchami, w których występują tarcie lub opory ruchu. W dalszych rozważaniach pomijamy opory ruchu (pomijamy istnienie powietrza) i zakładamy, że pole grawitacyjne Ziemi jest stałe co do kierunku i wartości (inaczej mówiąc przyjmujemy, że powierzchnia Ziemi jest płaska).

(6kB)Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi

Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona ciało, na które działa niezrównoważona siła porusza się ruchem przyspieszonym. Przyspieszenie to jest proporcjonalne do wypadkowej siły działającej na ciało. Współczynnikiem proporcjonalności jest odwrotność masy ciała.

(6kB)Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi

Spadek swobodny jest ruchem jednostajnie przyspieszonym po linii prostej. Ponieważ prędkość początkowa w spadku swobodnym jest równa zero, to wykorzystać można zależności (prawa, wzory) dla ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego z zerową prędkością początkową.

Pierwsze obliczenia wykonamy w wersji skalarnej. Spadek odbywa się wzdłuż osi y-greków skierowanej tak jak wektor przyspieszenia ziemskiego g, tzn. pionowo w dół. Układ odniesienia umieścimy na wieży. Tam umieścimy też układ współrzędnych prostokątnych (lub jedną oś skierowaną w dół). Początek układu współrzędnych będzie w miejscu, w którym znajdowało się ciało tuż przed wypuszczeniem.

(6kB)Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi

W ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym z zerową prędkością początkową możemy zapisać zależności na prędkość w dowolnej chwili ruchu do momentu spadku na powierzchnię Ziemi. Zależności te zapiszemy w wersji skalarnej w następującej postaci.

Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi

Przykład 1


Ciało spadało 2 sekundy.

Obliczyć:

a) prędkość w wybranych chwilach czasu;

b) drogę przebytą od początku spadku do wybranej chwili spadku;

c) wysokość na jakiej znajdowało się ciało w wybranej chwili ruchu, jeśli zaczęło spadać z wysokości 30m

Przyjąć:

- wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 m/s2;

- brak oporów ruchu;

- pomiar czasu od chwili 0 s.

a) prędkość ciała po czasie t = 0,5 s od początku ruchu (od początku spadku)

(6kB)Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi

b) droga przebyta przez ciało w ciągu czasu t= 0, 5 s

(6kB)Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi

c) wysokość na jakiej znajdowało się ciało w chwili t = 0,5 s, jeżeli spadek rozpoczął się z wysokości H> = 30 m

(6kB)Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?