Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć

  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

210. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa

Model punktu materialnego zastosujemy do problemu spadku ciała w polu grawitacyjnym Ziemi tuz przy powierzchni Ziemi.

Zadania związane ze spadkiem swobodnym - odmiana zadań na ruch jednostajnie przyspieszony

Zakładamy, że pole grawitacyjne jest jednorodne.

Zadanie

Ciało spada swobodnie z wysokości H. Jak długi czas t trwał ruch? Jaką szybkość v (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?

Spadek swobodny to ruch w polu grawitacyjnym jednorodnym z zerową prędkością początkową. Ruch ten odbywa się wzdłuż linii pola grawitacyjnego - pionowo.

Jest to ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

Napiszemy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową

droga w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

droga w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

Droga ciała równa jest wysokości, z której to ciało spadło.

Po podstawieniu do wzoru na drogę otrzymamy - wzór na drogę w spadku swobodnym

(1kB) wzór na drogę w spadku swobodnym

Po przekształceniach otrzymamy wzór na czas spadku z wysokości H.

(1kB) wzór na czas spadku z wysokości H

Prędkość tuż przed uderzeniem w powierzchnię Ziemi obliczymy ze wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową.

(1kB) prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową

Po podstawieniu otrzymanego wyrażenia na czas spadku dostaniemy wzór na prędkość końcową w spadku swobodnym

5

(2kB) wzór na prędkość końcową w spadku swobodnym

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

2014-10-28Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt