214. Prąd elektryczny
2021-01-20 12:26

Strona na telefon

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

214. Prąd elektryczny

Prąd elektryczny

Prądem elektrycznym nazywamy zjawisko uporządkowanego ruchu ładunków elektrycznych.
Ładunek elektryczny to pewna właściwość materii czyli ładunek elektryczny musi być przemieszany razem z materią.

Nośnikami ładunku elektrycznego są:

elektrony;

jony dodatnie;

jony ujemne.

Elektron to cząstka materii, której przypisujemy ładunek ujemny.

Wartość ładunku elektronu nazywamy elementarnym ładunkiem elektrycznym. Jest on równy 1,6⋅10-19 kulomba.

Jonem dodatnim nazywamy atom lub cząsteczkę pozbawioną co najmniej jednego elektronu. Najprostszym jonem dodatnim jest proton.

Proton jest cząstką materii, której przypisujemy ładunek dodatni. Wartość ładunku elektrycznego protonu jest równa ładunkowi elementarnemu.

Jonem ujemnym nazywamy atom lub grupę atomów, które przyłączyły co najmniej jeden elektron.

Warunkiem przepływu prądu elektrycznego jest równoczesne istnienie:

pola elektrycznego i

swobodnych nośników ładunku elektrycznego.

Często zamiast mówić o nośnikach ładunku elektrycznego mówi się skrótowo o ładunkach elektrycznych.

Technicznie realizuje się przepływ prądu elektrycznego przez zbudowanie obwodu elektrycznego składającego się z:
- przewodników;

- źródła prądu (źródła napięcia);

- odbiorników prądu elektrycznego.

Podstawową wielkością opisującą prąd elektryczny jest natężenie prądu oznaczane literą i lub I.

Średnie natężenie prądu elektrycznego definiujemy jako iloraz ładunku, który przepłynął w obwodzie przez czas przepływu tego ładunku.

Nateżenie średnie prądu

definicja natężenia średniego

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

gdzie:

Q - ładunek, który przepłynął w obwodzie
t - czas, w którym ten ładunek przepłynął

Aby określić natężenie chwilowe trzeba zmierzyć ładunek przepływający w krótkim czasie i obliczyć iloraz tych wielkości.

Natężenie chwilowe prądu

definicja natężenia chwilowego

gdzie:

∆Q - ładunek przepływający, w krótkim czasie;
∆t - czas przepływu ładunku.

Jednostką natężenia prądu jest amper A.

Jednostka natężenia prądu - amper

definicja natężenia średniego

Jednostkami mniejszymi niż amper są

- miliamper - tysiączna część ampera;
- mikroamper - milionowa część ampera

Podwielokrotności ampera

definicja natężenia średniego

Jednostką większą niż amper jest kiloamper czyli tysiąc amperów.

Wielokrotności ampera

definicja natężenia średniego

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca7. Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. 311. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?