Strona główna na telefon

218. Zależność natężenia prądu od przyłożonego napięcia

wersja na telefon

Do odbiornika prądu elektrycznego przyłożone zostało napięcie 12 wolt. Przez odbiornik płynie prąd o natężeniu 0,30 ampera.
Jaka jest oporność tego odbiornika?
Rozwiązanie

Dlaczego watowanie bezpieczników może doprowadzić do zapalenia się instalacji elektrycznej?

Na te i podobne pytania można odpowiedzieć, gdy rozumieć będziemy mechanizm przepływu prądu elektrycznego i zjawisk z tym związanych.

Zależność natężenia prądu od przyłożonego napięcia i innych wielkości.

Dalej rozpatrywać będziemy przepływ prądu elektrycznego w przewodnikach stałych - metalach i ich stopach.

Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych nazywamy prądem elektrycznym. Prąd elektryczny możemy scharakteryzować za pomocą wielkości nazywanej natężeniem prądu.

Natężenie prądu elektrycznego to wielkość określająca szybkość przepływu ładunku elektrycznego przez cały przekrój przewodnika. Natężenie prądu elektrycznego zależy od przyłożonego napięcia i od przewodnika.

Istnieje grupa przewodników dla których zależność natężenia prądu od przyłożonego do ustalonego przewodnika jest szczególnie prosta. Zależność ta nosi nazwę prawa Ohma dla odcinka obwodu.

Prawo Ohma mówi, że dla ustalonego przewodnika natężenie prądu płynącego przez ten przewodnik jest wprost proporcjonalne do przyłożonego do końców tego przewodnika napięcia. Opisuje to zależność
(prąd - 3 - 1)
(3kB) prąd - 3 - 1 prawo Ohma dla odcinka obwodu Jednostką oporności jest jeden om - 1 Ω. 1 Ω równy jest ilorazowi wolta przez amper.
(prąd - 3 - 2)
(1kB) prąd -  definicja oma

Rozwiązanie - Przykład 1.Do odbiornika prądu elektrycznego przyłożone zostało napięcie 12 wolt. Przez odbiornik płynie prąd o natężeniu 0,30 ampera.
Jaka jest oporność R tego odbiornika?

(prąd -3 - 3)
(2kB) prąd - - oporność odbiornika - przykład obliczenia

Przykład 2.W instalacji domowej zastosowano topikowy bezpiecznik 20 amperowy. Jaka była włączona do obwodu oporność urządzeń jeśli bezpiecznik uległ spaleniu? W instalacji domowej napięcie średnie skuteczne równe jest 230 wolt.

(prąd 3 - 4)
(2kB) prąd - 3 -4 - przykład - obliczenie oporności odbiorników Do instalacji włączono odbiorniki tak, że całkowita ich oporność była mniejsza niż 15 omów. Jak obliczyć oporność konkretnego urządzenia i kilku równocześnie włączonych? Do tego potrzebna będzie dodatkowa wiedza.

Wielkość oznaczona symbolem R nazywana jest opornością elektryczną (rezystancją). Wielkość ta charakteryzuje przewodnik i zależy od własności substancji przewodnika oraz od wymiarów geometrycznych przewodnika i stanu w którym się przewodnik znajduje.

Najprostszą zależność oporności przewodnika od substancji i rozmiarów mamy dla przewodów - prętów lub drutów mających w każdym miejscu taki sam przekrój poprzeczny i jednorodną budowę. Dla ustalonej temperatury przewodnika w kształcie drutu lub pręta oporność jego jest wprost proporcjonalna do długości tego przewodnika i odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju poprzecznego. Przedstawia to zależność

(prąd - 3 - 5)
(4kB) prąd - 3 - 5 - oporność przewodnika o stałym przekroju poprzecznym Jednostką oporności właściwej jest 1 om razy metr.

(prąd - 3 - 6)
(2kB) prąd -3- 6 - jednostka oporności Współczynnik proporcjonalności oznaczony grecką literą ρ - ro (małe) charakteryzuje przewodnik pod względem "łatwości" przepuszczania prądu. Nazywamy go opornością właściwą przewodnika.

Przykład 3Drut miedziany o kołowym przekroju, identycznym w każdym miejscu drutu, ma długość 200 m i pole przekroju poprzecznego 2 milimetry kwadratowe. Oporność właściwa miedzi jest równa 0,000 000 017 om razy metr.

(prąd - 3 - 7)
(4kB) prąd - 3 - 7 - oporność drutu o znanej długości, przekroju poprzecznym i oporności właściwej (miedź)
Długi, dość cienki drut ma oporność mniejszą niż 2 omy. Oznacza to, że wystarczy przyłożenie napięcia 1,7 V do końców drutu, zebu otrzymać prąd o natężeniu 1 ampera. Przez żarówkę 100 W płynie prąd o natężeniu około pół ampera.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?