Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

224. Przemiany energii i zmiana stanu skupienia

Przemiany energii i zmiana stanu skupienia (zmiana fazy substancji).

Zadanie


Ile czasu potrzeba na stopnienie umieszczonej w termosie bryły lodu o masie m=2 kg i temperaturze t=0°C, przez grzałkę o oporze R=100 omów, pracującą pod napięciem U=230 V.
Ciepło topnienia lodu c=335kJ/kg.

Zakładamy, że:  • Nie ma strat energii (termos jest idealny, cała energia doprowadzona do grzałki powoduje topnienie lodu).

  • Woda nie ogrzewa się, energia przepływa przez wodę do lodu.

  • 3) Przewody maja oporność zerową - nie w nich strat energii.

  • 4) Oporność grzałki jest stała w czasie pracy (grzałka zaczęła ogrzewać lód z maksymalną stała mocą).


PrawaPraca prądu elektrycznego równa jest mocy wydzielonej w grzałce razy czas przepływu prądu.
Energia pobrana przez topniejący lód równa jest ciepłu topnienia lodu razy masa lodu (w temperaturze 0 stopni Celsjusza).
Moc prądu wydzielona w grzałce równa jest iloczynowi przyłożonego do grzałki napięcia i natężenia prądu płynącego przez grzałkę.
Natężenie prądu płynącego przez grzałkę równe jest ilorazowi napięcia przyłożonego do grzałki przez oporność grzałki.

Zależności - wzory(energia - 1)
(2kB) zależności - praca prądu elektrycznego, energia potrzebna do stopienia, prawo Ohma, wzór końcowy - czas ogrzewania
Po podstawieniu danych (oporności grzałki R, napięcia przyłożonego do grzałki U, ciepła topnienia lodu pod normalnym ciśnieniem c, masy lodu m) otrzymamy

(energia - 2)
(5kB) wzór końcowy na czas dostarczania energii, dane, podstawienie i obliczenia, wynik końcowy

Otrzymany wynik mówi, że topnienie lodu w warunkach rzeczywistych nie może trwać krócej - będzie trwało dłużej z uwagi na występujące zawsze straty energii.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-03Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt