Strona na telefon

226. Praca i moc prądu elektrycznego

Praca i moc prądu elektrycznego.

Zadanie

Oblicz ilość ciepła, jaką otrzyma (i dostarczy do otoczenia) w ciągu jednej sekundy przewodnik miedziany o długości l=5km i średnicy d=0,006m w czasie przepływu stałego prądu o natężeniu I=16A.

Opór właściwy miedzi ro=17,2 nanooma razy metr

Przez przewodnik płynie prąd elektryczny i wykonuje pracę na pokonanie oporu elektrycznego.

Praca prądu elektrycznego wykonana w jednej sekundzie (w jednostce czasu) to moc prądu elektrycznego płynącego przez opornik (przewodnik mający opór).

Napięcie potrzebne do przepływu prądu o natężeniu I przez odbiornik o oporze R jest równe iloczynowi natężenia prądu I i oporności R.

Oporność przewodnika o stałym przekroju jest równa iloczynowi stałej (oporności właściwej materiału przewodnika) przez długość tego przewodnika podzielonemu przez pole przekroju poprzecznego.

Inaczej: oporność przewodu o stałej grubości jest wprost proporcjonalna do długości tego przewodu i jest odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju poprzecznego tego przewodu.

Przewody często mają przekrój kołowy - ich pole przekroju poprzecznego równe jest iloczynowi stałej pi przez kwadrat promienia przekroju.

Promień przekroju kołowego przewodnika to promień koła. Promień ten jest połową średnicy tego koła.

Wyprowadzenie zależności na moc


(energia_0-1) (4kB) moc prądu elektrycznego, napięcie elektryczne, oporność przewodu

Wielkości dane i obliczenia mocy prądu elektrycznegoPo podstawieniu danych i obliczeniach otrzymujemy
(energia_0-2) (6kB) moc prądu elektrycznego, dane i obliczenia

Oporność przewoduJaka jest oporność przewodu z zadania?
(energia_0-3) (5kB) oporność przewodu

Napięcie potrzebne do uzyskania prądu o zadanym natężeniu w przewodzieJakie jest napięcie przyłożone do odbiornika (przewodnika) (dla zapewnienia natężenia prądu 16 amperów)?
(energia_0-4) (4kB) napięcie przyłożone do końców przewodu

Wydzielona w przewodzie moc - energia w jednostce czasu


Jaka jest moc prądu płynącego w przewodzie?

(energia_0-5) (3kB) moc wydzielana przez prąd elektryczny w przewodzie

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?