Strona na telefon

229. Oddziaływania grawitacyjne i satelita

Ruch satelity wokół Ziemi można opisać korzystając z modelu punktu materialnego.

Przykład rozwiązanego zadania z dynamiki ruchu w centralnym polu grawitacyjnym


Zadanie


Z jaką prędkością porusza się satelita obiegający Ziemię na orbicie kołowej znajdującej się 600 km nad powierzchnią Ziemi?

Przyjąć promień Ziemi 6370 km.

Całkowita energia mechaniczna satelity jest równa energii kinetycznej ze znakiem minus.

Energia kinetyczna satelity jest równa połowie energii potencjalnej ze znakiem minus.(3kB) energia grawitacyjna i energia kinetyczna w ruchu satelity, prędkość satelity

Do obliczenia wartości prędkości potrzebne są
(3kB) dane do obliczenia prędkości satelity

Po podstawieniu danych otrzymamy


(5kB) obliczenie prędkości satelity

Jak długo trwa obieg Ziemi przez satelitę?


Obliczymy to korzystając z trzeciego prawa Keplera.

(2kB) prawo Keplera - zależność między okresem obiegu i średnim promieniem orbity

Do obliczenia czasu trwania jednego obiegu Ziemi potrzebne są następujące dane:(2kB) dane potrzebna do obliczenia okresu obiegu

Po podstawieniu tych danych do wyrażenia na czas obiegu otrzymamy(6kB) obliczenie okresu obiegu satelity wokół Ziemi

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?