Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

230. Względność ruchu

Model ruchu punktu materialnego stosujemy w wielu zagadnieniach (zadaniach.

Często występuje potrzeba uwzględnienia ruchu dwóch różnych ciał i wynikających stąd konsekwencji.

Przykładem jest zadanie na wyprzedzanie i wymijanie.

Zadanie


Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w tę samą stronę.

Ile czasu t potrzebuje pociąg osobowy na wyprzedzenie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotywy z ostatnim wagonem - do momentu zrównania się ostatniego wagonu pociągu osobowego z lokomotywą pociągu towarowego?

Przyjmij, że pociąg osobowy ma długość l, a towarowy ma długość d.

Wartość prędkości pociągu osobowego wynosi v, a towarowego - u.

Aby pociąg osobowy wyprzedził pociąg towarowy muszą być spełnione warunki:


  • szybkość pociągu osobowego jest większa niż pociągu towarowego;

  • pociągi mają wystarczającą do jazdy długość torów.


Dane:


(3kB) dane - prędkości i długości pociągów
Rozwiązanie


(2kB) wyprowadzenie rozwiązania - wykorzystanie względności ruchu


Przyjmijmy wartości


(2kB) dane wartości liczbowe wielkościObliczenia


(3kB) obliczenie czasu trwania wyprzedzania


Czas wyprzedzania zależy od


- różnicy szybkości pociągów (krótszy czas dla większej różnicy);
- sumy długości obu pociągów - czas dłuższy dla większej długości pociągów.

Jaką drogę przebędzie w tym czasie każdy z pociągów


(2kB) drogi przebyte przez pociągi w czasie wyprzedzania

Różnica dróg obu pociągów wynosi 300m


różnica dróg przebytych przez pociągi w czasie wyprzedzania


Jay Abraham "Paradoks nieoczekiwanych zysków" - Jest to ebook znanego, amerykańskiego konsultanta ds. marketingu. Jay Abraham to najdroższy, lub jeden z najdroższych konsultantów w USA.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

  2013-04-13Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt