Strona na telefon

230. Względność ruchu

Model ruchu punktu materialnego stosujemy w wielu zagadnieniach (zadaniach.

Często występuje potrzeba uwzględnienia ruchu dwóch różnych ciał i wynikających stąd konsekwencji.

Przykładem jest zadanie na wyprzedzanie i wymijanie.

Zadanie

Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w tę samą stronę.

Ile czasu t potrzebuje pociąg osobowy na wyprzedzenie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotywy z ostatnim wagonem - do momentu zrównania się ostatniego wagonu pociągu osobowego z lokomotywą pociągu towarowego?

Przyjmij, że pociąg osobowy ma długość l, a towarowy ma długość d.

Wartość prędkości pociągu osobowego wynosi v, a towarowego - u.

Aby pociąg osobowy wyprzedził pociąg towarowy muszą być spełnione warunki:

Dane:

(3kB) dane - prędkości i długości pociągów

Rozwiązanie

(2kB) wyprowadzenie rozwiązania - wykorzystanie względności ruchu

Przyjmijmy wartości

(2kB) dane wartości liczbowe wielkości

Obliczenia

(3kB) obliczenie czasu trwania wyprzedzania

Czas wyprzedzania zależy od

- różnicy szybkości pociągów (krótszy czas dla większej różnicy);
- sumy długości obu pociągów - czas dłuższy dla większej długości pociągów.

Jaką drogę przebędzie w tym czasie każdy z pociągów

(2kB) drogi przebyte przez pociągi w czasie wyprzedzania

Różnica dróg obu pociągów wynosi 300m

różnica dróg przebytych przez pociągi w czasie wyprzedzania

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?