Strona na telefon

231. Względność ruchu

W niektórych zagadnieniach ruchu bierzemy pod uwagę rozmiary ciała - np. bierzemy pod uwagę długość ciała, a pozostałe wymiary pomijamy.

Jak rozwiązywać zadania, w których występują dwa poruszające się ciała?

Zadanie


Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w przeciwne strony.

Ile czasu potrzebuje pociąg osobowy na wyminięcie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotyw - do momentu zrównania się ostatnich wagonów obu pociągów?

Przyjmij, że pociąg osobowy ma długość l, a towarowy ma długość d.

Wartość prędkości pociągu osobowego wynosi v, a towarowego - u.

Dane:


(4kB) wielkości występujące w zadaniu

Rozwiązanie


(2kB) wyprowadzenie wzoru na czas mijania

Przyjmijmy wartości


(2kB) dane liczbowe wielkości występujących w zadaniu

Obliczenia(3kB) obliczenie czasu mijania się

Czas mijania się pociągów zależy odJaką drogę przebędzie w tym czasie każdy z pociągów


(2kB) drogi przebyte przez każdy pociąg w trakcie mijania się

Suma dróg obu pociągów wynosi 300m


(2kB) suma dróg pociągów w trakcie mijania się

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?