Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

233. Szybkość średnia

Przykład zastosowania modelu punktu materialnego do rozwiązania zagadnienia z występującymi tam dużymi ciałami.

Zadanie

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h.
Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h.
Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Wynik końcowy - wartość szybkości średniej

Obliczanie prędkości (szybkości średniej często sprawia kłopoty.

Ważne jest, by pamiętać definicje obu tych wielkości.

Zadanie


Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h.
Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h.

Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Rozwiązanie


Dalej będziemy zamiennie korzystać z pojęcia prędkości średniej i szybkości średniej.
W tym zadaniu nie prowadzi to do błędów.

Korzystamy z definicji prędkości średniej.

Prędkość średnia to iloraz całkowitej drogi przez całkowity czas.

Droga nie jest znana, ale musimy ją wprowadzić.

Drogę z A do B oznaczymy przez s.
Drogę z B do A również oznaczymy przez s.

Całkowitą drogę oznaczymy przez 2s.

Prędkość średnią z A do B oznaczamy przez v1.

Prędkość średnią z B do A oznaczymy przez v2

(1kB) wzory na wartość szybkości średniej na obu odcinkach trasy

W obu ruchach droga jest jednakowa


(4kB) wyprowadzenie wzoru na wartość szybkości na całej trasie przy założeniu, że oba odcinki trasy mają taką samą długość


W końcowym wzorze na szybkość średnią nie wystąpiła ani droga, ani czas ruchu.

Wystarczyły same wartości szybkości średniej i informacja, że drogi przebyte z różnymi szybkościami były takie same.

Dane - wartości wielkości


(1kB) wartości szybkości średnich na poszczególnych odcinkach trasy


Wartość szybkości średniej


Podstawiamy dane do końcowego wzoru na szybkość średnią i obliczamy jej wartość.

(4kB) obliczenie wartości szybkości średniej na całej trasie i przybliżenie wyniku

Szybkość średnia na całej drodze ma wartość pośrednią pomiędzy większą wartością szybkości na części drogi a mniejszą na drugiej części drogi.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Zadanie

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h.
Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h.
Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Fizyka opisując świat materialny używa wielu pojęć abstrakcyjnych - idealnych.

Zadanie - przepływ ciepła

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

  2013-04-17Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt