Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

236. Składanie ruchów

Model punktu materialnego zastosujemy do analizy ruchów ciał względem różnych układów odniesienia.

Składanie ruchów - względność ruchu. Ruch łodzi na rzece.


Zadanie


Szybkość łodzi względem brzegu na stojącej wodzie wynosi 3 m/s. Ta sama łódź płynie przez rzekę. Szybkość prądu rzeki względem brzegu wynosi 1 m/s.

Jak należy skierować łódź, aby osiągnęła ona punkt na drugim brzegu, leżący na linii prostopadłej do brzegu i przechodzącej przez punkt startu.

W jakim czasie łódź dopłynie do tego punktu?
Przyjąć szerokość rzeki 100 m.

Prędkość wypadkowa


Wypadkowa prędkość (wektor) łodzi względem brzegu musi być skierowana wzdłuż prostej łączącej punkt startu z punktem docelowym.

(1)
(1kB) prędkość wypadkowa, warunek zadania


Warunek ruchu


Oznacza to, że składowa prędkości łodzi równoległa do osi rzeki musi być skierowana przeciwnie niż prąd rzeki i musi mieć wartość 1 m/s.

(2)
(1kB) warunek na ustawienie kierunku prędkości łodzi

Prędkość i kąt


Składowa prostopadła do osi rzeki (zgodna z wypadkową) musi mieć wartość opisaną zależnością a kąt między kierunkiem prędkości łodzi a brzegiem

(3)
(2kB) wyprowadzenie wzoru na wartość prędkośćci wypadkowej i kąt

Dane i szukane wielkości fizyczne


Dane wielkości fizyczne:
  • - wartość prędkości łodzi względem wody;
  • - wartość prędkości prądu rzeki względem brzegu;
  • szerokość rzeki.

Szukane wielkości fizyczne:
  • kąt między prędkością łodzi względem wody (kierunek osi łodzi);
  • czas ruchu łodzi.


(4)
(2kB) wielkości fizyczne dane i szukane

Obliczenia - kąt
Obliczenia kąta miedzy kierunkiem prędkości łodzi (kierunkiem ruchu łodzi względem wody) a brzegiem

(5)
(5kB) obliczenie wartości kąta, przybliżanie wyniku - wartości

Obliczenia - czas ruchu


Czas przepłynięcia rzeki określony jest przez wartość składowej pionowej prędkości łodzi względem wody równej wartości prędkości wypadkowej.

(6)
(6kB) wyprowadzenie wzoru na czas ruchu, obliczenie czasu ruchu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

  2013-04-13Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt