Strona na telefon

236. Składanie ruchów

Model punktu materialnego zastosujemy do analizy ruchów ciał względem różnych układów odniesienia.

Składanie ruchów - względność ruchu. Ruch łodzi na rzece.

Zadanie

Szybkość łodzi względem brzegu na stojącej wodzie wynosi 3 m/s. Ta sama łódź płynie przez rzekę. Szybkość prądu rzeki względem brzegu wynosi 1 m/s.

Jak należy skierować łódź, aby osiągnęła ona punkt na drugim brzegu, leżący na linii prostopadłej do brzegu i przechodzącej przez punkt startu.

W jakim czasie łódź dopłynie do tego punktu?
Przyjąć szerokość rzeki 100 m.

Prędkość wypadkowa

Wypadkowa prędkość (wektor) łodzi względem brzegu musi być skierowana wzdłuż prostej łączącej punkt startu z punktem docelowym.

(1)
(1kB) prędkość wypadkowa, warunek zadania

Warunek ruchu

Oznacza to, że składowa prędkości łodzi równoległa do osi rzeki musi być skierowana przeciwnie niż prąd rzeki i musi mieć wartość 1 m/s.

(2)

(1kB) warunek na ustawienie kierunku prędkości łodzi

Prędkość i kąt

Składowa prostopadła do osi rzeki (zgodna z wypadkową) musi mieć wartość opisaną zależnością a kąt między kierunkiem prędkości łodzi a brzegiem

(3)

(2kB) wyprowadzenie wzoru na wartość prędkośćci wypadkowej i kąt

Dane i szukane wielkości fizyczne

Dane wielkości fizyczne:


Szukane wielkości fizyczne:


(4)

(2kB) wielkości fizyczne dane i szukane

Obliczenia - kąt


Obliczenia kąta miedzy kierunkiem prędkości łodzi (kierunkiem ruchu łodzi względem wody) a brzegiem

(5)

(5kB) obliczenie wartości kąta, przybliżanie wyniku - wartości

Obliczenia - czas ruchu

Czas przepłynięcia rzeki określony jest przez wartość składowej pionowej prędkości łodzi względem wody równej wartości prędkości wypadkowej.

(6)

(6kB) wyprowadzenie wzoru na czas ruchu, obliczenie czasu ruchu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?