Strona główna na telefon

Ruch ciała o skończonych rozmiarach analizujemy jako ruch punktu materialnego.

Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny

Ruch jednostajnie opóźniony.

Zależność między drogą, prędkością i przyspieszeniem - bez czasu.


Zależności dla ruchu jednostajnie opóźnionego można wykorzystać w wielu złożonych sytuacjach, gdy interesuje nas wartość średnia przyspieszenia i oszacowanie innych wielkości.

Zadanie

Pocisk grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.

Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.

Obliczyć przyspieszenie (opóźnienie) pocisku w desce i czas ruchu w desce.

Przyjąć odpowiednie założenia.

Zakładamy, że:


- pocisk porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym prostoliniowym prostopadle do deski;

Prędkość końcowa pocisku jest równa zero.

Przyspieszenie (opóźnienie) podczas ruchu w desce zapiszemy korzystając z definicji przyspieszenia średniego i warunku stałego przyspieszenia.

Jeśli przyspieszenie jest stałe, to przyspieszenie średnie jest równe przyspieszeniu chwilowemu.

Wykorzystamy prostoliniowość ruchu i dalej zapisywać będziemy równania i wzory w wersji skalarnej.

Przyspieszenie - z definicji

(3kB) przyspieszenie - z definicji

Dla obliczenia przyspieszenia (opóźnienia) z tego wzoru potrzebny jest czas ruchu pocisku w desce. Tego czasu nie znamy.

Trzeba wykorzystać własność prędkości średniej w ruchu jednostajnie zmiennym i definicję prędkości średniej.

W ruchu jednostajnie zmiennym prędkość średnia w danym przedziale równa jest połowie sumy prędkości początkowej i prędkości końcowej.

Prędkość średnia z definicji jest równa ilorazowi przesunięcia przez cza tego przemieszczenia.

Prędkość średnia i droga w ruchu jednostajnie zmiennym

(3kB) Prędkość średnia i droga w ruchu jednostajnie zmiennym

Czas możemy wyeliminować z naszego wyrażenia na przyspieszenie (opóźnienie)

Przyspieszenie - po wyeliminowaniu czasu ("bez czasu")

(4kB) Przyspieszenie - po wyeliminowaniu czasu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?