Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

239. Ruch jednostajnie opóźniony

Ruch ciała o skończonych rozmiarach analizujemy jako ruch punktu materialnego.

Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny


Ruch jednostajnie opóźniony.

Zależność między drogą, prędkością i przyspieszeniem - bez czasu.


Zależności dla ruchu jednostajnie opóźnionego można wykorzystać w wielu złożonych sytuacjach, gdy interesuje nas wartość średnia przyspieszenia i oszacowanie innych wielkości.

Zadanie


Pocisk grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.

Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.

Obliczyć przyspieszenie (opóźnienie) pocisku w desce i czas ruchu w desce.

Przyjąć odpowiednie założenia.

Zakładamy, że:- pocisk porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym prostoliniowym prostopadle do deski;

Prędkość końcowa pocisku jest równa zero.

Przyspieszenie (opóźnienie) podczas ruchu w desce zapiszemy korzystając z definicji przyspieszenia średniego i warunku stałego przyspieszenia.

Jeśli przyspieszenie jest stałe, to przyspieszenie średnie jest równe przyspieszeniu chwilowemu.

Wykorzystamy prostoliniowość ruchu i dalej zapisywać będziemy równania i wzory w wersji skalarnej.

Przyspieszenie - z definicji


(3kB) przyspieszenie - z definicjiDla obliczenia przyspieszenia (opóźnienia) z tego wzoru potrzebny jest czas ruchu pocisku w desce. Tego czasu nie znamy.

Trzeba wykorzystać własność prędkości średniej w ruchu jednostajnie zmiennym i definicję prędkości średniej.

W ruchu jednostajnie zmiennym prędkość średnia w danym przedziale równa jest połowie sumy prędkości początkowej i prędkości końcowej.

Prędkość średnia z definicji jest równa ilorazowi przesunięcia przez cza tego przemieszczenia.

Prędkość średnia i droga w ruchu jednostajnie zmiennym


(3kB) Prędkość średnia i droga w ruchu jednostajnie zmiennym

Czas możemy wyeliminować z naszego wyrażenia na przyspieszenie (opóźnienie)

Przyspieszenie - po wyeliminowaniu czasu ("bez czasu")
(4kB) Przyspieszenie - po wyeliminowaniu czasu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

  2013-04-13Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt