Strona na telefon

242. Praca i energia w ruchu jednostajnie zmiennym.

Ruch pocisku analizujemy wykorzystując model punktu materialnego - ciała o pewnej masie, ale o rozmiarach pomijanych.

Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny.

Praca i energia w ruchu jednostajnie zmiennym.

Zasada zachowania energii

Zadanie

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.

Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.

Przyjąć odpowiednie założenia.

Zakładamy, że:

pocisk porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym prostoliniowym prostopadle do deski;
na pocisk działa stała siła oporu deski;
pomijamy wpływ pola grawitacyjnego Ziemi a ruch pocisku

Prędkość końcowa pocisku jest równa zero. Oznacza to, że pocisk stracił całkowicie swoją energię kinetyczną. Energia ta wykorzystana została na pokonanie siły oporu.

Praca wykonana przez pocisk przeciwko sile oporu deski.

(1kB) Praca wykonana przez pocisk przeciwko sile oporu deski

Energia kinetyczna pocisku tuż przed uderzeniem w deskę.

Energia ta była potrzebna do pokonania siły oporu deski.

(1kB) Energia kinetyczna pocisku

Zakładamy, że istnieje w tym zjawisku tylko jedno oddziaływanie - deski i pocisku. Opisuje je siła oporu deski - pocisk wykonuje prace przeciwko tej sile.

Wykorzystamy więc zasadę zachowania energii

energia kinetyczna pocisku uległa w całości przekształceniu w energię wewnętrzną układu deska i pocisk.

(3kB) Wykorzystamy więc zasadę zachowania energii

Wykorzystanie zasady zachowania energii pozwoliło na szybkie otrzymanie wyniku - siły działającej na pocisk w desce. Znajomość tej siły pozwala łatwo obliczyć przyspieszenie.

Znając pracę przeciwko siłom oporu ruchu i drogę można oszacować siłę oporu. Siła ta może zmieniać się, więc obliczyć można wyłącznie jej wartość średnią.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?