244. Ruch prostoliniowy ze stałą prędkością - 1
2021-03-21

Strona główna na komputer

244. Względność ruchu

Przykład zastosowania modelu punktu materialnego do analizy ruchu ciała o skończonych rozmiarach.

Ruch prostoliniowy ze stałą prędkością. Względność ruchu

Zadanie

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.

Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).

Po jakim czasie drugi samochód dogoni pierwszy?

W jakiej odległości od miejscowości A to nastąpi?

Oba ruchy

odbywają się wzdłuż tej samej trasy. Możemy zastosować zależności (wzory) dla ruchu jednowymiarowego (prostoliniowego) ze stałą szybkością

(2kB) drogi obu samochodów

Porównanie obu zależności

da nam czas ruchu od momentu wyjechania pierwszego samochodu. (3kB) czas ruchu od chwili wyjazdu pierwszego samochodu

Sens założenie o większej szybkości u niż v jest teraz widoczny - jest to warunek istnienia rozwiązania - zgodny z obserwacjami.

Czy wielkość u - v ma fizyczny sens?

Tak - jest to względna prędkość drugiego samochodu względem pierwszego. Jednakże musimy wtedy przyjąć pewne założenia dotyczące ruchu.

Zakładamy tu, że samochody poruszają się wzdłuż prostej w tę samą stronę - ruch prostoliniowy jednostajny obu samochodów.

Każdy z samochodów ma stałą prędkość - stały kierunek, stały zwrot i stałe wartości. Kierunki i zwroty obu prędkości są takie same. Wartości prędkości są różne ale stałe w czasie jazdy.

Podobną zależność można zapisać dla dwóch dowolnych ruchów ale tylko w postaci wektorowej.

Odległość od miejscowości A do miejsca spotkania

(6kB) Odległość od miejscowości A do miejsca spotkania

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?